Socialstyrelsen har beviljat Bodens kommun statsbidrag motsvarande drygt 30 miljoner

Det är Socialförvaltningen vid Bodens kommun som beviljats ett bidrag på 30 354 609 tkr.

Bidraget är fördelat på tre utpekade insatsområden.

1. Återhämtningsbonus / 3,7 miljoner SEK

Pandemin har inneburit en stora utmaningar för vårdens och äldreomsorgens medarbetare. Många har arbetet under både fysiskt och psykiskt ansträngande förhållanden under lång tid. Återhämtningsbonusen syftar till arbetsmiljöförbättringar inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen har beviljat Bodens kommun 3 780 000 kr. Stadsbidraget är beviljat för de projekt som beskrivs i ansökan för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (den så kallade återhämtningsbonusen). Stadsbidraget avser omsorg av äldre. 

  2. Prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden / 3.9 miljoner SEK

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Bodens kommun 3 956 931 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020-2021. Medlen kommer riktas till att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorg och hemsjukvård. 

  3. Prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg. / 22,6 miljoner SEK

Under pandemin uppmärksammades skillnader i kvalité i de verksamheter som hade en hög andel timanställda. Socialförvaltningen har gått från en mycket hög andel timanställda till att minskat antalet timanställda från 276 (2020) till 129 timanställda (2021).

Förvaltningen har under 2021 genomfört ett omfattande förändringsarbete, med bl.a införande av en pool för att täcka i första hand korttidsfrånvaro startade under hösten och till det ett planeringssystem, Time Care pool.

Förändringsarbetet är och har varit en mycket tuff process för alla berörda ute i verksamheterna. Det har varit enorma insatser från första linjens chefer, planerare, kompetensförsörjningsenheten, poolanställda men även all vård och omsorgspersonal som direkt har påverkats av förändringen. Socialstyrelsen har bedömt förändringen som en tydlig förbättring, beviljat belopp 22 617 678 tkr.

Beviljade medel disponeras under 2022-2023 och kan nyttjas till bland annat förhöjd grundbemanning, Återhämtning i form av förbättrade scheman, färre helgtjänstgöringar, avveckla delade turer. Ökad kvalité och patientsäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö.

Nästa steg blir nu att Bodens kommun bjuder in till dialog med fackliga organisationer och verksamhet inom kort för att presentera dessa statsbidrag och hur vi tillsammans kan jobba vidare med de tilldelade medel. 

– Efter den redovisning som socialnämnden har fått om de medlen som tilldelats är det nämndens bestämda uppfattning att beloppen oavkortat ska användas till de syften som de är avsedda för, nämligen att förbättra arbetssituationen för alla som tillhör dessa verksamheter, inte minst genom att möjliggöra en förhöjd grundbemanning. Det har varit otroligt slitsamma år som har haft en hög kostnad för brukare, anhöriga och hela vår personal. Jag är en tacksam och stolt ordförande för vår nämnd ,säger Beatrice Öman, ordförande för socialnämnden.

Kontakt /

Beatrice Öman, ordförande för socialnämnden, 0921-62 699

Catharina Liljeholm, förvaltningschef för socialförvaltningen, 070-546 22 24

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden