Nära 10 miljoner till kulturmiljövården i Norrbottens län

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2020 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 251 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. Norrbottens län har fått 9 908 340 kronor att fördela till kulturmiljövård.

Totalt uppgår de medel som Riksantikvarieämbetet fördelar 2020 till 275,5 miljoner kronor. 24,5 miljoner kronor reserveras för ändamål som fördelas senare (se nedan), medan merparten, nära 251 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet.

– Sverige har en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang, inte minst lokalt. Vi är därför glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Stödet skapar även mervärden genom att främja regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Norrbottens län har fått 9 908 340 kronor. Det är en ökning med 50 670 jämfört med 2019.
För detaljer kring planerade åtgärder i länen, kontakta länsstyrelsen.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna (24,5 miljoner kronor) reserveras bland annat för förvaltningen av världsarvet Laponia (två miljoner kronor), konservering av fornfynd (två miljoner kronor), fyndinlösen (700 000 kronor), tre miljoner kronor för åtgärder vid Visby ringmur och intrångsersättning för kulturreservat (nära fyra miljoner kronor).
Medel reserveras också för ökade kostnader vid arkeologiska undersökningar. 9 miljoner kronor fördelas till kulturarvsarbete senare i år.

Fakta

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år 9 miljoner till kulturarvsarbete.

Bilaga 1: Fördelningstabell KMV-anslag 2020, länsvis

Källa: Riksantikvarieämbetet