Miljonsatsning på kompetensutveckling i välfärden får fortsätta

Omställningsfondens vd Eva Wikström.

Under tre års tid har Omställningsfonden haft som uppdrag att främja förebyggande satsningar på kompetensutveckling hos arbetsgivare inom välfärdssektorn. Nu blir satsningen en permanent del av det nya kompetens- och omställningsavtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn. Avtalet gäller från och med 1 maj 2020.

– Det är glädjande att den här satsningen nu blir en permanent del av Omställningsfondens uppdrag. Avtalet möter tidigt förändrade kompetens- och bemanningsbehov hos arbetsgivaren i stället för att riskera en situation där uppsägningar kan bli aktuellt. Omställningsfondens insatser underlättar för medarbetarna att klara nya arbetsuppgifter och för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Det är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har under tre år haft som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling inom välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser. Nu blir miljonsatsningen en permanent del av Omställningsfondens uppdrag, som ett resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.

– Det är positivt att arbetsgivarna och facken inom välfärdssektorn är så framåtsyftande när det gäller kompetensutveckling. Det här avtalet är unikt och saknar helt motsvarigheter och därför är det väldigt glädjande att det nu får fortsätta även kommande år, säger Eva Wikström.

Fakta om det nya avtalet

  • Tillgängliga medel för kompetenshöjande insatser under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor.
  • Tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser.
  • Lärare omfattas av de förebyggande insatserna under en försöksperiod på tre år, enligt överenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.
  • Arbetstagare som riskerar uppsägning får rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Omställningsinsatser kan ges till arbetstagare när arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet.
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet.
  • Turordningsreglerna permanentas genom överenskommelsen.


Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt företag och kommunalförbund som är anslutna till Sobona. Omställningsfonden arbetar också förebyggande med tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling. Arbetet baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,2 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Källa: Omställningsfonden