Förstudien för kvarteret Riggen är färdig

Under våren har en förstudie genomförts i kvarteret Riggen i Visby för att kartlägga och identifiera prioriterade renoveringsåtgärder.

Nu är förstudien färdig och flera stora brister som kräver omfattande åtgärder är identifierade genom grundliga tekniska undersökningar och en tät och djup dialog med de boende i området. Bland annat finns det risk för fuktskador i husgrunderna, tak och ytterväggar håller inte dagens standard när det gäller isolering och hållfasthet. Stammar, el och värme behöver uppgraderas och löpande underhåll så som att måla fasader och liknande är eftersatt.

– Något vi ser hos allmännyttan i hela Sverige är ett eftersatt underhåll. Vi har helt enkelt inte prioriterat det tillräckligt mycket tidigare. Men, vi har bestämt oss för att arbeta bort hela GotlandsHems underhållsskuld de närmaste tio åren och kvarteret Riggen är först ut i vår underhållsplan, säger Joakim Martell vd GotlandsHem.

Projektet har nu fått i uppdrag att ta fram olika lösningsförslag som styrelsen senare kommer fatta beslut om. Detta beräknas ske i december 2022 eller januari 2023.

Möjliga lösningar som nu utreds är:

  • Stor renovering
  • Riva och bygga nytt
  • Sälja kvarteret, vilket för närvarande inte är aktuellt, men konsekvenserna av en eventuell försäljning behöver belysas i underlaget.

– Det finns för- och nackdelar med de här alternativen och det är dessa jag bett projektgruppen fördjupa sig i så att styrelsen kan fatta ett välgrundat beslut. Vi förstår att det här kommer innebära stora förändringar för våra hyresgäster, oavsett vilken lösning det blir, säger Joakim Martell.

GotlandsHem har haft informationsträff med hyresgästerna i kvarteret Riggen och kommer löpande ha fortsatt dialog med de boende efterhand som projektet fortlöper.

För frågor kontakta:
Joakim Martell, vd GotlandsHem på 0498-20 39 00 eller kommunikation@gotlandshem.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Gotlandshem, Gotland