Så ska besöksnäringen växa i Kalix

Kalix är attraktivt och har en stor potential att utveckla besöksnäringen.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna och här finns stort utrymme för tillväxt i Kalix. Nu har Kalix kommun, i dialog med lokala företagare i branschen, tagit fram en utvecklingsplan för besöksnäring, en plan som ska ligga till grund för att utveckla destinationen Kalix.

– En utveckling av besöksnäringen har en positiv påverkan på befolkningsutvecklingen eftersom den bidrar till fler arbetstillfällen i fler branscher och en attraktivare kommun att bo i, säger Birgitta Larsson, näringslivschef Kalix kommun.

– För att kunna utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt behövs planer för mark, infrastruktur och kommunikationer och inte minst samverkan mellan alla aktörer som berörs, berättar Sandra Nilsson, samhällsplanerare på Kalix kommun.

Utvecklingsplan för besöksnäring

Kalix kommun har, tillsammans med turismfrämjande organisationer, politiker och lokala företagare inom besöksnäringen, identifierat besöksnäringens behov i Kalix. Med grund i detta har sedan upphandlade konsulter med expertis inom området hjälpt kommunen att ta fram en utvecklingsplan för besöksnäring i Kalix.

– Vi har sett det som helt avgörande att vi får ett brett perspektiv på frågan och samlar så många intressenter som möjligt i detta arbete, berättar Sandra Nilsson. Med hjälp av kunniga konsulter har vi samlat erfarenheter och statistik, gjort en nulägesanalys och en trendspaning och därmed lagt grunden för vad vi anser att vi tillsammans bör satsa på för framtiden.

Vad ska utvecklingsplanen leda till?

Den lokala besöksnäringen i Kalix är i en uppbyggnadsfas och utvecklingsplanen ska ge den kunskap och de verktyg som behövs för att arbeta vidare och växla upp arbetet med att bygga destinationen Kalix.

– Att förena översiktsplanering och besöksnäring är något nytt och ganska unikt. Vi tror att resultatet kommer att göra intresset för Kalix som destination ännu större, säger Sandra Nilsson.

– Besöksnäringen i Kalix har drabbats hårt under rådande pandemi och nu är det är viktigt att först och främst rädda den kommande sommarsäsongen, berättar Birgitta Larsson. För att göra det behöver arbetet påbörjas snarast och utifrån det gedigna arbete som vi tillsammans nu gjort med utvecklingsplanen har vi alla förutsättningar att lyckas, både på kort och lång sikt.

Söker destinationsutvecklare som kan och vill driva utvecklingen

Just nu rekryterar Kalix kommuns också en destinationsutvecklare, som tillsammans med kollegor på Kalix kommun och i det lokala näringslivet ska få ut den fulla potentialen i den attraktiva destinationen Kalix.

Källa: Kalix kommun