LTU Business vinner innovationsuppdrag för 6,5 miljoner med egna metoden IDD

Fakta

Innovation Due Diligence – IDD är en strukturerad metod som kartlägger marknadspotential för produkter och tjänster i tidigt skede, vilket sparar både tid och resurser. Metoden utvecklades av LTU Business och är idag helt gratis att använda via en så kallad Creative Commons-licens (www.innovationduediligence.com)

EIT, European Institiute of Innovation and Tehnology startade 2008 och är ett unikt EU-initiativ för ökad innovation och entreprenörskap i Europa. EIT stöder utvecklingen av dynamiska partnerskap mellan ledande universitet, forskningslaboratorier och företag som tillsammans utvecklar nya innovativa produkter och tjänster, startar nya företag och formar en ny generation entreprenörer. Dessa partnerskap benämns EIT Innovation Communities och idag finns sex som fokuserar på olika samhällsutmaningar. www.eit.europe.eu

EIT Raw Materials startade 2014 och är ett av EITs sex Innovation Communities. EIT Raw Materials ska hantera innovationer inom råmaterialområdet (hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och substitution) och den inverkan de genererar. EIT Raw Materials har upprättat sex samlokaliseringscentra i Europa där Luleå är ett av dem. www.eitrawmaterials.eu

– Vi skördar nu frukterna av våra strategiska satsningar på att bygga internationell specialistkompetens inom innovationsledning parallellt med utveckling och paketering av vår egen innovation, valideringsmetoden ”Innovation Due Diligence®, IDD”, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business.

En mer hållbar och effektiv gruv- och mineralsektor
Uppdragen har sin tonvikt i länder som Tyskland, Spanien och Italien där namnkunniga industrijättar som Fiat, Siemens, tyska gruvkonsultkoncernen DMT och Arcelor Mittal kan nämnas. Uppdragen löper över tre år och syftar till att göra den europeiska gruv- och mineralsektorn mer hållbar och effektiv.

– Vi är både stolta och glada. Dels över förtroendet att vara en del av denna omfattande investering i hållbara innovationer inom råmaterialsektorn, där vi lyckats påverka hela satsningens syn på värdering av innovation, och att vi lyckats öka den egna försäljningen av vår spetskompetens i Europa, menar Emil Svanberg, chef för innovationsledning på LTU Business.

Innovationsledning på export
VD för LTU Business menar även att Innovation Due Diligence® ger LTU Business, regionen och Sverige en unik position och attraktionskraft. Den efterfrågade metoden är med och stärker Sveriges anseende inom begreppet innovation ytterligare samt bidrar till att befästa norra Sveriges position som en av Europas mest innovativa regioner. Samtidigt kan man hämta marknadsinsikter och nya kontakter som är viktigt för akademi och näringsliv på hemmaplan.

– I slutänden är det högre syftet med projekten och vår medverkan – att bidra till en hållbar utveckling av såväl norra Sverige, Europa och världen, sporrande och värdefullt för oss på LTU Business, avslutar Gry Holmgren Hafskjold.