29,3 procent av de unga i Kiruna börjar på högskolan

Fler kvinnor än män väljer att läsa vidare vid högskolan, och skillnaderna ökar med stigande ålder.

De regionala skillnaderna är stora när det gäller ungas intresse att studera vidare efter gymnasiet. Under 2018 hade 29,3 procent av 24-åringarna i Kiruna påbörjat en högskoleutbildning. Det är lägre än snittet för Norrbotten som är 35,7 procent. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.  

– Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre av dem gör det direkt efter gymnasiet. Kvinnor fortsätter att i större utsträckning läsa vidare, och gapet mot männen ökar, säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för rapporten på UKÄ.

UKÄ har tittat på i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier och hur intresset för högskolestudier varierar mellan Sveriges län och kommuner. Skillnaderna är stora.

Bland 24-åringarna i Kiruna hade 29,3 procent påbörjat en högskoleutbildning. I hela Norrbotten var andelen 35,7 procent och i landet som helhet 43,9 procent. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 82,4 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 17,4 procent i den kommun som hade lägst övergång.

UKÄ har också tittat på hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera vid högskolan. Bland 24-åringar i Norrbotten med högutbildade föräldrar hade 56,4 procent påbörjat högskolestudier, jämfört med 68,1 procent i riket som helhet. Motsvarande andel för 24 åringar med lågutbildade föräldrar var 20,6 procent, jämfört med 25,8 procent för riket som helhet.
  – Vår analys visar att den sociala bakgrunden inte enskilt förklarar de regionala skillnaderna i övergång till högskolestudier. Geografiska faktorer som avståndet till en högskola kan sannolikt spela roll, liksom de lokala möjligheterna att hitta ett passande jobb om man har en akademisk examen, säger Sofia Berlin Kolm.

Du hittar hela analysen med tabeller och diagram här.

För mer information kontakta: Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ och ansvarig för den statistiska analysen 08-563 085 21, 073-662 85 21, sofia.berlin.kolm@uka.se

Presstjänst UKÄ 08-563 086 33, press@uka.se

Kort om rapporten:
– UKÄ har undersökt i vilken utsträckning kvinnor och män påbörjar högskolestudier och hur det varierar mellan Sveriges län och kommuner. Ett särskilt syfte har varit att studera i vilken utsträckning skillnaderna i övergång mellan länen hänger samman med skillnader i ungdomarnas sociala bakgrund.

– Av 19-åringarna, födda 1999, hade 12,6 procent påbörjat en högskoleutbildning uppföljningsåret 2018, vilket är den lägsta nivån hittills av årskullarna födda på 1990-talet. Andelen som påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder hade ökat till 44,6 procent, vilket är den högsta nivån under den senaste tioårsperioden.

– Det finns stora regionala skillnader i övergången till högskolestudier mellan både län och kommuner. Bland 24-åringarna, födda 1994, hade Danderyds kommun i särklass den högsta andelen som påbörjat högre studier, 82,4 procent. Lägst andel hade Jokkmokks kommun, 17,4 procent.

– Fler kvinnor än män väljer att läsa vidare vid högskolan, och skillnaderna ökar med stigande ålder. Bland kvinnorna hade 53,1 procent påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder, jämfört med 36,5 procent bland männen.

– På nationell nivå var övergången bland 24-åringar med högutbildade föräldrar högst, 68,1 procent, följt av dem med medelhögt utbildade föräldrar, 45,8 procent. Lägst var övergången för unga med lågutbildade föräldrar, 25,8 procent.

– Till högutbildade föräldrar räknas de med minst treårig eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning. Medelhögt utbildade föräldrar har längre än tvåårig gymnasial utbildning eller kortare än treårig eftergymnasial utbildning; och lågutbildade föräldrar har förgymnasial utbildning eller högst tvåårig gymnasial utbildning.

Tabell: Övergången till högskolan vid 24 års ålder, högst och lägst andel per län

Län

Påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder

5 högsta

Stockholms län

50,8

Uppsala län

50,2

Skåne län

45,9

Västra Götalands län

44,8

Hallands län

44,5

 

 

5 lägsta

Värmlands län

38,3

Västernorrlands län

38,0

Gotlands län

37,5

Norrbottens län

35,7

Jämtlands län

34,8

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är myndigheten för tillsyn och granskning av och statistik om högre utbildning. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler.

Källa: Universitetskanslersämbetet