Copperstone Resources når banbrytande resultat med ny lösning inom vattenreningsteknik

Anders Lundkvist, Hållbarhetschef på Copperstone. Foto: Copperstone.

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”bolaget”) och vattenreningsföretaget Teollisuuden Vesi Oy (”TeVe”) har tillsammans tagit fram en ny lösning för vattenrening som sedan november månad utvärderats storskaligt och i autentisk miljö i direkt anslutning till Viscariagruvan som Copperstone avser att återöppna. Resultatet av vattenreningen i pilotanläggningen är banbrytande. Metoden, en kombination av vedertagen teknik och kemi (jonbytesteknik), har visat sig reducera uppemot 97–99 procent av flera metallföroreningar i det gruvvatten som rinner från den under 90-talet verksamma gruvan och ut i närliggande vattendrag. Dessa höga reningsnivåer är exceptionella även ur ett globalt perspektiv.

Syftet med pilotanläggningen är att visa att bolaget kommer att ha förmåga att rena både den nu vattenfyllda Viscariagruvans dräneringsvatten samt det vatten som kommer att avbördas när gruvan åter har tagits i produktion. Copperstone har hittills investerat cirka 25 MSEK i vattenreningsprojektet och testanläggningen kan rena mellan 50–100 kubikmeter vatten per timme. Det motsvarar upp till en sjättedel av kapaciteten vid full dränering och gruvdrift.

– Det är förstås oerhört glädjande att vi nu har belägg för att vi klarar våra egna högt ställda krav som vi presenterat i ansökan. Det demonstrerar också att tekniken är tillräcklig för de krav som vi förväntar oss komma i det framtida miljötillståndet för verksamheten. I själva verket innebär reningstekniken att vi förbättrar vattenmiljön redan innan erhållet tillstånd, både i bäcken Pahtajoki samt i sjön Luossajärvi, kommenterar Copperstones Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

– Innovationskraften hos vårt team tillsammans med TeVe har varit imponerande och det är med stor spänning och förväntan som vi nu kommer att driva på uppskalningen inför den planerade återstarten av Viscariagruvan. Denna investering är ett av många exempel på hur tydligt vi fokuserar på en ansvarsfull framtida gruvdrift, säger Copperstones VD Anna Tyni.

Copperstone avser att skala upp testanläggningen till full kapacitet efter ett beviljat miljötillstånd och i god tid innan gruvöppning. Copperstone har i sin ansökan åtagit sig att rena påverkat vatten under tömnings-, drift- och efterbehandlingsfaserna och har därför arbetat hårt med att utreda vilka tekniker som är möjliga. Testerna har skett med flöden upp till 100 kubikmeter per timme vilket visar att det är fullt möjligt att kontinuerligt rena mycket stora vattenflöden med banbrytande reningsgrader samtidigt som det vatten som nu naturligt avrinner från gruvan kan renas och väsentligt förbättra nedströms vattenmiljöer. De olika komponenterna som ingår i Copperstones reningsanläggning har tidigare använts var för sig, i andra applikationer. Copperstone kommer nu att inleda långtidstester av reningsanläggningen och kommer på så sätt att ytterligare förbättra underlaget i den pågående prövningen och samtidigt rena det gruvvatten som idag släpps ut från den tidigare gruvan.

Källa: Copperstone