Ny vattenledning till Råneå

Vatten till Råneå ger möjligheter för många

Nya vattenledningar direkt från Luleås vattenverk mot Råneå ger inte bara förutsättningar för god dricksvattenkvalitet och möjlighet för tillväxt i tätorten Råneå utan kan på sikt även gagna stadsdelar, byar och fastigheter längs vägen. Rutvik, Gammelstad och Sunderbyn hör till vinnarna om beslutet för den nya ledningsträckningen godkänns.

Tre etapper

Utredningen har delats in i tre etapper varav de två första är utredda och föreslås genomföras. Etapp ett går från Luleå till Persön, etapp två från Persön till Rånekölen. För tredje ettappen mellan Rånekölen och Råneå vattenverk krävs ytterligare utredning vilket föreslås hänskjutas till förprojekteringsfasen hösten 2019 då sträckningen inte är avgörande för projektet.

Mest fördelaktigt bedöms alternativet med dragning via Porsön med anslutning till befintligt ledningsnät, för att sedan fortsätter längs Haparandavägen till Rutvik och efteråt följa E4 fram till Persön. Därefter fortsätter ledningssträckningen efter E4:an hela vägen fram till Rånekölen.

Aviserad VS-taxan gäller

Investeringskostnaden för dragning av den nya ledningsträckningen samt arbete med att samförlägga spillvattenledningen mellan Porsön och Rutvik bedöms bli cirka 150 miljoner kronor och är sedan tidigare med i tio-års planen för vatten- och avloppsförsörjning i Luleå kommun.

Investeringen medför ingen ytterligare förändring av VA-taxan än vad som redan prognosticerats. Därmed sker höjning i enlighet med planen och kostnaderna faller ut när projektet tas i drift.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun