Ny plan för evenemang

Ytterligare en miljon kronor per år under 2020-2022 anslås från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser till Luleå business region bland annat för en tjänst som evenemangsansvarig. En styrgrupp för större evenemang inrättas som får till uppgift att samordna kommunens resurser för evenemang så effektivt som möjligt. Verksamheten ska utvärderas efter två år.

Det är kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram planen och syftet är bland annat att utveckla Luleå som evenemangsstad.

Nya priser vid markförsäljning

Kommunstyrelsen föreslås besluta att höja priset vid försäljning av mark på centrumhalvön, Östermalm och Munkebergs strand, från dagens 1500 kr till 3 000 kronor per kvadratmeter för bostäder. För kontor och handel justeras priset från dagens 2 000 till 2200 kronor per kvadratmeter. Markpriset beräknas utifrån bruttoarea enligt Svensk standard och baseras på den byggrätt som planen medger.

Anledningen till justeringen av priserna är att kommunens nivåer ligger mycket under de nya taxeringsnivåerna för centrala delarna av Luleå. Nivåerna för centrum ligger också lägre än kommunens taxa för Kronandalen. Det övergripande syftet med taxan är att följa marknadsnivåerna och få kostnadstäckning för kommunens exploateringskostnader totalt sett. Strävan har också varit att differentiera taxan beroende på markens attraktivitet och läge så att markpriserna kan få en utjämnande effekt och stimulera till nybyggnation i hela kommunen.

Ändrade detaljplaner för sålda skolor

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sälja tidigare förskolan i Karlsvik samt skolan i Kyrkbyn, Gammelstad. För att möjliggöra nytt ändamål för fastigheterna som t ex bostäder eller handel krävs detaljplaneändringar. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny/ändrad detaljplan för de aktuella fastigheterna.

Bakgrunden till stadsbyggnadsförvaltningens beslut om försäljning är den tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutade om i mars 2019, barn- och utbildningsnämndens beslut att avveckla verksamheten i lokalerna samt det effektiviseringskrav som åligger stadsbyggnadsförvaltningen. Försäljningen av Karlsvik bedöms innebära en kostnadsminskning för stadsbyggnadsförvaltningen med ca 300 00 kronor per år och Kyrkbyskolan en minskning med 500 000 kronor per år.

Motion om byaskolor

Per Göransson (SD) har inkommit med en motion om byaskolornas bevarande. I motionen föreslås att budgetramen för kvalitet- och samhällsutveckling samt arbetsmarknadsförvaltningen ska minskas och att pengarna ska överföras till barn- och utbildningsförvaltningen och öronmärkas för fortsatt drift av Vitåskolan, Klöverträskskolan samt Jämtögårdens förskola.

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med motiveringen att det finns nackdelar med att öronmärka pengar till en nämnds löpande drift, och att ansvaret för löpande verksamhet ligger på nämnden för att prioritera olika resurser mot varandra. Att öronmärka pengar innebär en ökad detaljstyrning av nämndens verksamhet vilket delvis fråntar nämnden ansvaret och bör undvikas. Nämnden bör äga alla frågor om prioriteringar inom ramen för reglemente och rambudget. Om det är politiskt önskvärt att påverka barn- och utbildningsnämndens beslut om förändrad skolstruktur och effektiviseringsarbete, bör sådana direktiv ges inom ramen för det normala budgetarbetet och strategisk plan och budget där man också tar hänsyn till hela nämndens verksamhet.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun