Detaljplaner och motioner på utskottet

En ny detaljplan för kulturbyn på Kronan är klar för beslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen innebär att flerbostadshus i varierande höjd, från tre till högst sex våningar med ca 300 lägenheter, kan byggas inom planområdet. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till områdets kulturvärden och träden inom området, som är en viktig del av hela områdets kulturhistoriska miljö, ska bevaras.

Fastigheten Spiggen 4 föreslås att säljas till Hemfosa. Fastigheten i korsningen Kungsgatan/Stationsgatan är bebyggd men ett hyreshus och Hemfosa avser att friköpa tomträtten. Enligt kommunens taxa vid friköp beräknas köpesumman till 23 miljoner kronor.

Motioner om medaljbonus och fullmäktiges sammanträden

En motion från Kristdemokraterna, som går ut på att ersätta medaljbonus till elitlagen med ett mindre kostsamt sätt att uppmärksamma idrottsseger, föreslås att bifallas. Kommunstaben har utrett ärendet och föreslår i enlighet med motionen att kommunen följer de rutiner som finns för att uppmärksamma föreningar eller personer som vinner medaljer i olika tävlingar. Luleå kommun har sedan 1996 betalat ut 50 000 kronor vid SM-guld till elitlagen i hockey och basket.

En motion från Moderaterna har inkommit som föreslår att kommunfullmäktige ska sammanträda en hel dag istället för en halv dag som är det är idag, med hänvisning till att sammanträden ofta drar ut på tiden och offentlig barntillsyn inte fortgår efter kl. 17. Kommunstaben har efter en återremiss i fullmäktige kompletterat ärendet men föreslår att motionen ska avslås.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats