Vattentorn, vattenskydd, driftbudget

Skyddsområde för Högsöns grundvattentäkt

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta skyddsområde och skyddsföreskrifter för Högsöns grundvattentäkt.

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Högsöns vattentäkt med tillhörande grundvattenmagasin. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet.

Kommunen föreslår också att upphäva ett antal vattenskyddsområden till vattentäkter som inte längre nyttjas för vattenuttag. Motivet är att dessa vattentäkter inte längre utgör någon reserv på kort eller lång sikt för den kommunala vattenförsörjningen.

Driftbudget 2020

Stadsbyggnadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna stadsbyggnadsförvaltningens förslag till driftbudget 2020. Förutsättningar för fördelningen har varit 2019-års ram som reviderades av kommunfullmäktige i oktober 2019 vilket bland annat innebar att stadsbyggnadsnämndens budget minskades med 24 miljoner kronor för 2020. Dessutom har förvaltningen omorganiserats från och med 1 januari 2020 vilket påverkar fördelningen av driftbudgeten.

Förvaltningens förslag till effektiviseringar innebär bland annat interna effektiviseringar på drygt 11 miljoner kronor, yteffektivisering (reducerad lokalyta) med 8 miljoner kronor samt ökade intäkter för parkering med 4,8 miljoner kronor.

Lekplats i stadsparken

Ett e-förslag om en ny lekplats i Stadsparken gestaltad som en miniatyr av Gammelstads kyrkby med kyrkan och kyrkstugorna har lämnats in.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås avslå e-förslaget med motiveringen att stadsparkens ombyggnad redan är upphandlad och därför kan förslaget inte beaktas.

I den nya utformningen kommer en plats för lek och samvaro med anknytning till Norrbotten att utföras centralt placerad i parken.

Bland annat kommer en lekställning i form av Norrbottens landskapsfågel att byggas.

Förvaltningen anser dock att idén med lekplats som anknyter till kyrkbyn är intressant och kan vägas in i planeringen av framtida investeringsprojekt.

Se alla ärendenPDF

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun