Förslag om skärpt internkontroll

Förslag till intern kontrollplan för kommunstaben 2020

Kommunstaben har upprättat förslag till en ny intern kontrollplan för 2020. Planen innehåller bland annat följande kontrollmoment:

  • Säkerställa att stabens fakturor betalas i tid
  • Säkerställa att alla styrande dokument har aktualiserats i närtid
  • Kontrollera efterlevnad av delegationsordningen
  • Kontrollera efterlevnad av attesträtt
  • Kontrollera och säkerställ att gällande riktlinjer för representation följs

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att godkänna den interna kontrollplanen.

– Nu fortsätter vi utveckla arbetet med intern kontroll. Det innebär att vi kommer att få bättre insyn och kunna jobba mer aktivt med att våra interna rutiner följs, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Övriga ärenden

Bland övriga ärenden finns en ansökan om markanvisning för del av Mjölkudden C. Byggbolaget Serneke Bygg AB har lämnat in en ansökan om markanvisning genom direktanvisning för del av Mjölkudden 3:42. Området ligger i anslutning till Mjölkudden centrum och avser nya mindre bostäder och ett så kallat longstay-boende.

Förslaget till beslut är att kommunen inte går vidare med markanvisningen. Detta tills pågående arbete med detaljplaneprogram för Mjölkudden C är klart.

Alla ärenden till ksau den 27 januari finns på lulea.selänk till annan webbplats