Medaljbonus och försörjningsstöd

Stöd till egen försörjning

Arbetsutskottet beviljade 2 miljoner kronor till projekt Arenan vars syftet är att i samverkan med kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Samordningsförbundet Södra Norrbotten stödja grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden till egen försörjning.

Fastighetsförsäljning på Kronan

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att godkänna försäljning av fastigheten Sovsäcken 2 på Kronan till Amasten Fastighets AB för byggande av flerbostadshus med ca 47 lägenheter, upplåtna som kooperativa hyresrätter. Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen.

Årsredovisningen

Arbetsutskottet rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning, inklusive koncernredovisningen för år 2019 samt att avsätta 116 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

Resultatutjämning och ombudgetering

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utöka nämndernas resultatutjämningsfonder med totalt ca 3,4 miljoner kronor. Drygt 15 miljoner kronor föreslås föras över från 2019 till 2020 års driftbudget. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden få 2,5 miljoner kronor extra i kommunbidrag för 2020 för att täcka kostnader kopplade till måltidsverksamhetens nya organisation. Syftet med omorganisationen är att på lång sikt minska kostnaderna för måltidsverksamheten.

Medfinansiering till projekt

Arbetsutskottet beslutade att godkänna pengar till följande projekt:

  • 1,2 miljoner kronor till projektet Jag tar mig framåt som är en fortsättning av projektet Aktiva skoltransporter vars syftet är att öka barns motivation till rörelse.
  • 330 000 kronor till projektet Attraktiv industriregion för att bland annat stötta kompetensförsörjningen för små och medelstora industriföretag.
  • 300 000 till projekt DARIS som syftar till att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora industriföretag i norra Sverige genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem.
  • 225 000 kronor till projekt Sustainable Business Bridge vars syfte är att hitta nya tekniska lösningar som möjliggör nya möten, affärer och partnerskap mellan aktörer med behov av lösningar för hållbarhetsomställning mm.