Två miljoner till arbetssökande

– Med Arenan vill vi bryta utanförskapet hos individer och ge fler chans till egen försörjning. Det är viktigt att socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen på Luleå kommun arbetar för att förbättra individens möjligheter till jobb eller studier tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten. Det gör vi genom Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Projektet skapar förutsättningar för oss att vidareutveckla och stärka arbetet mellan alla parter och bygga en heltäckande samverkansplattform kallad Arenan, säger Lotta Zetterström, verksamhetschef på arbetsmarknadsavdelningen.

Arbetssökande som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden behöver stöd, rustas och utbildas mot bristyrken för att kunna matchas mot lediga jobb. Det viktigt att kartlägga möjlig arbetskraft och hitta nya lösningar som stöttar kompetensförsörjningen, för att skapa tillväxt och hållbarhet i kommunen.

Ökad risk för barn att hamna i ett biståndsmottagande

De senaste åren har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat i Luleå. I december 2019 hade 382 hushåll ett långvarigt behov av försörjningsstöd, vilket innebär att de haft försörjningsstöd i mer än ett år.

– Att under lång tid vara beroende av försörjningsstöd ger försämrad livskvalitet. Forskning visar att barn som lever i familjer som är ekonomiskt utsatta i form av långvarigt biståndsberoende påverkas negativt, både på kort och lång sikt. Dessa barnen löper en markant ökad risk att drabbas av ogynnsam psykosocial utveckling vilket kan både leda till sämre hälsa och sämre skolresultat. Barnen får även en högre risk att själva i vuxen ålder hamna i ett biståndsmottagande, säger Marie Öhman, enhetschef på försörjningsstöd.

Långsiktigt och strukturerat arbetssätt

Arenan ska implementeras i ordinarie verksamheter och kommer medföra en tätare uppföljning med individen och parallella insatser hos de olika parterna för att vägen till jobb ska bli kortare. Fokus kommer ligga på vad individen kan, istället för vilka problem individen har.

– Det är viktigt att vi arbetar med varje individs möjligheter till ett självständigt liv. Syftet med projektet Arenan är att utveckla och implementera integrerad samverkan som är ett övergripande, långsiktigt, strukturerat och effektivt arbetssätt för att stödja individens väg till egen försörjning, säger Fredrik Hansson, vice kommunalråd i Luleå kommun.