Goda resultat för skolan i Luleå


Kvalitetsrapporten redogör för verksamhetens resultat och analyserar förskolans och skolans arbete. Utifrån resultaten och analyserna tas prioriterade utvecklingsområden fram. De prioriterade utvecklingsområdena från läsåret 2019/2020 är sedan grund för planeringsprocessen inför år 2022 – 2023 tillsammans med andra uppföljningar.

De föreslagna prioriterade utvecklingsområdena är likvärdighet samt tillitsbaserad styrning och ledning.

Bidrag till fristående skolor

I dagsläget finns 17 fristående skolverksamheter i Luleå kommun. I varje fristående skola är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska arbeta för att skolan ska bli bättre. De kommunala skolornas huvudman är barn- och utbildningsnämnden.

Det är Skolinspektionen som granskar alla skolor, oavsett kommunal eller fristående, om de följer lagar och regler och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.

Bidrag till fristående skolor inför kommande budgetår fastställs av kommunen. Bidraget består huvudsakligen av ett grundbelopp och ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolformen. (Skollagen 10kap 38§, samt 16 kap 53§).

– Vi har dialogmöten med de fristående huvudmännen för att dels informera om kommunens förändrade ekonomiska satsningar, samt hur bidraget är framräknat i detalj, säger Helena Jensen, avdelningschef HR- och ekonomi.

Se föredragningslistalänk till annan webbplatsSource link