Byggsanktioner på agendan – Vårt Luleå


Förslag om byggsanktionsavgifter

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om två byggsanktionsärenden. Det gäller byggsanktioner för en byggherre i Alvik samt för stadsbyggnadsförvaltningen. Ärendena var uppe på nämnden i november och då beslutade politikerna om återremiss för att klargöra vissa frågeställningar.

– På förra nämnden ville politiken få svar på några ytterligare frågor, bland annat om vad som gäller kring bygglovsbefriade åtgärder när man bygger till sitt jord- och skogsbruk. Bedömningen vi tjänstepersoner har gjort kring karaktär och omfattning av verksamheten står fast efter en djupare analys och nu är det upp till politikerna i nämnden att fatta beslut, säger miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

Nämnden har rätt att ändra sanktionens storlek till hälften eller en fjärdedel om man bedömer att det finns skäl och om sanktionens storlek inte anses rimlig med överträdelsen.

Ärendena gäller en byggherre i Alvik som utan startbesked börjat bygga ridhus, stall, gäststall, skrittmaskin samt parkeringsplatser på en fastighet i Alvik. Avdelning miljö och bygg föreslår att en byggsanktionsavgift på 1 182 500 kronor tas ut. Avdelningen föreslår även en sanktionsavgift på 772 409 kronor till stadsbyggnadsförvaltningen för att ha börjat med mark- och byggåtgärder i form av ändrade markhöjder och nybyggnad av scen i Stadsparken utan startbesked.

– Det är viktigt att byggherrar och medborgare i kommunen säkerställer att man har de lov som krävs innan man börjar bygga. Förutom ett lagakraftvunnet bygglov krävs startbesked innan man inleder byggnationen, och slutbesked innan man tar den i anspråk, förklarar Patrik Wallgren.

Ny bastu i skärgården

Kluntarna i Luleå skärgård kan få ytterligare en bastu. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som har sökt bygglov för att bygga en ny bastu i Storviken, intill den nya stranden på ön. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna bygglovet.

Sedan tidigare finns bastun Midnattssolen i Kråkskärsviken och Norrskenet i Storviken.Source link