På gång att bygga drömvillan – energirådgivaren ger råd och tips


Tätskikt, ventilation och uppvärmning

Kontrollera så att husleverantören är noga med tätskiktet! Ett otätt hus kan leda till fuktproblem och onödiga värmeförluster. Tätskiktet kan skadas under byggets gång, så ställ krav på att huset ska provtryckas när det är färdigt, ett bra värde är 0,3 liter per sekund och kvadratmeter. En av förutsättningarna för ett energisnålt hus är att det är absolut tätt, och att alla luftrörelser är kontrollerade. I ett helt tätt hus kan ett bra inneklimat uppnås genom styrd till- och frånluftsventilation.

Det finns flera olika typer av ventilation, från självdrag till enbart till- eller frånluft, men det Energimyndigheten rekommenderar är ett från- och tilluftssystem med återvinning, ett så kallat FTX-system (frånluft, tilluft, växling). I ett ventilationssystem med återvinning överförs värme från den varma frånluften till den kalla tilluften i en värmeväxlare, vilket kan minska energianvändningen för ventilationen med 50 – 60 % jämfört med om värmen inte återvinns.

Vid val av uppvärmningssystem ska man ställa sig ett antal frågor. Är man beredd på att lägga ner tid på uppvärmningen (behövs för ved- eller pelletseldning) eller vill man att det i möjligaste mån ska sköta sig själv? Hur stort är huset och vilken planlösning har det? Hur stort energibehov har huset?

Det vi som energi- och klimatrådgivare alltid rekommenderar är att ha ett vattenburet uppvärmningssystem (alltså i året-runt-hus). Det är flexibelt och man kan koppla på olika värmekällor. Byggs huset i ett område med fjärrvärmenät är det absolut att rekommendera att man ansluter sig. Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme. Bygger man utanför fjärrvärmenätet kan man istället installera en berg- eller jordvärmepump, eller om man har tillgång till ved en vedpanna i kombination med solfångare. Även en pelletspanna fungerar utmärkt i kombination med solfångare. Då eldar man under den kalla årstiden och sen sköter solen uppvärmning av varmvatten mm under sommarhalvåret. Frånluftsvärmepump kan fungera här i Luleå om det är ett mindre hus som inte har så stort energibehov.Source link