Ny padelhall till Porsön? – Vårt Luleå

Markanvisning till Polargruppen i Norr AB

Polargruppen i Norr AB är ett nystartat bolag med säte i Luleå och har en inriktning mot idrotts- och eventändamål inom fastighetsbranschen. Bolaget har varit i kontakt med kommunen och presenterat sin idé om en padelhall på Porsön. Med satsningen vill de bidra till sysselsättningen för ungdomar på Porsön. En etablering av en padelhall bedöms även öka campusområdets attraktionskraft.

Luleå tekniska universitet har vid samråd inte haft något att erinra mot etableringen av padelhallen. Kommunstaben föreslår i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att Polargruppen i Norr AB erhåller markanvisning. Ärendet hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 april. Därefter ska frågan upp till kommunstyrelsen för politiskt beslut.

Motion (C) om framtagande av plan för utomhusgym

(C) har lämnat in en motion om plan för utomhusgym och hänvisar till att det har kommit in en stor mängd e-förslag om utomhusgym i olika delar av Luleå. Motionärerna föreslår även att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med stadsbyggnadsnämnden tar fram en plan för utomhusgym i Luleå kommun.

Båda dessa förvaltningar har tittat på frågan och bedömer att intresset för fler utegym i kommunen är stort och att frågan om lämpliga platser behöver utredas vidare. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Arbetsutskottet föreslås bifalla förslaget.

Framtidens bibliotek

Kommunen ska revidera sin biblioteksplan, som ska gälla för 2021-2025. Under arbetet med planen har bland annat barn fått beskriva sitt drömbibliotek men även vuxna medborgare har haft chans att lämna kommentarer.

I planen bestäms att biblioteken exempelvis ska arbeta för att ha bemannade och obemannade öppettider på meröppna bibliotek och bokbussturer som är anpassade efter medborgarnas behov, samt jobba för att fler vuxna blir delaktiga i barns språk och läsutveckling. Biblioteken ska även utveckla sina fysiska och digitala lärmiljöer.

Den nya biblioteksplanen ska ersätta den tidigare versionen som gällde mellan 2016 och 2020. Även biblioteksplanen ska vidare från arbetsutskottet till kommunstyrelsen för beslut.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå