Kommunstyrelsens septembermöte i korthet – Vårt Luleå

Viktiga informationspunkter

Näringslivsklimatet i Luleå
Hans Andersson, Svenskt Näringsliv, berättade om deras enkät som mäter hur företagarna uppfattar servicen från kommunen. Den senaste enkäten från i våras visade att Luleå kommuns betyg har sjunkit. Nästa vecka släpper Svenskt Näringsliv den ranking av kommunernas företagsklimat som bygger på enkäten, och där Luleå förväntas tappa placeringar. Råden till politikerna var att skapa en arena för att lyssna in och framförallt förstå företagens behov samt att ta fram en handlingsplan med mål som förankras i tjänstemannaorganisationen.

Konsulten Ulrika Riseby berättade om SKR:s undersökning Insikt som mäter den upplevda servicen hos de företag som har haft ärenden hos kommunen. Det kan till exempelvis vara livsmedelstillsyn eller bygglov. Här får Luleå kommun bättre betyg, men ligger trots det just under rikssnittet. Ulrika lyfte fram sex viktiga servicefaktorer som är bra mätverktyg: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Patrik Wallgren, chef för miljö- och byggavdelningen som hanterar cirka 5 000 ärenden per år, berättade om deras arbete med att förbättra kundnöjdheten. Fokus ligger på vägledning, rådgivning och stöd, och att även satsa på klarspråk och tillgänglighet.

Aktuellt om polisens arbete
Petra Hinterthaner, polisområdeschef för Luleå-Boden, berättade att aktuellt just nu är den grova brottslighetens senaste händelser. Men tittar man på statistiken över en femårsperiod så minskar de grova brotten i Luleå. Våldsbrotten har också förändrats under pandemin. Våld i offentlig miljö minskar och våld i nära relationer ökar.

Petra tryckte på vikten av samverkan med övriga samhället, där kommunen är en viktig aktör. Bland annat pågår EST-arbetet (Effektiv samordning för trygghet) där lägesbilden i Luleå kommun ska kartläggas.

Just nu pågår rekrytering av ny kommunpolis till Luleå. Under hösten kommer det vara tolv områdespoliser; åtta i Luleå och fyra i Boden. Petra skulle gärna se att kommunen har en funktion i sin organisation som kan samverka med polisen för att förebygga brott och som är polisens väg in till kommunen. Det har visat sig vara lyckat i Umeå.

Bostadsförsörjning och Informationssäkerhet/GDPR
Kommunstyrelsen fick även information om hur arbetet går med nya riktlinjer för bostadsförsörjning, där planen är politiskt beslut vid årsskiftet.

Enheten för informationssäkerhet, som är direkt underställd kommundirektören och oberoende övriga verksamheter, berättade om sitt arbete med att säkerställa att kommunen följer gällande lagkrav inom informationssäkerhet och GDPR.

Ökad budget till LLT och studentrabatter till fler

Kommunstyrelsen beslutade att öka budgeten till LLT med drygt 5,3 miljoner kronor. Det kommer att göra det möjligt för det kommunala bussbolaget att förstärka sitt linjenät och att fortsätta satsa på bussar med miljövänligare bränslealternativ.

Kommunstyrelsen beslutade även att förändra utformningen av LLT:s studentrabatt så att den omfattar alla som studerar på eftergymnasial nivå, inte bara studenter vid Luleå tekniska universitet.

Planer på nytt höghus i centrum går vidare

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget om en ny detaljplan för fastigheten Tjädern 17. Fastigheten ligger längs Storgatan, Skeppsbrogatan och Nygatan, och idag finns där parkeringsgarage och kontor. Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga upp till 15 våningar med kontorslokaler och cirka 90 lägenheter. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft ska kommunen ingå ett exploateringsavtal med fastighetsaktören Diös. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till exploateringsavtal.

Ny översiktsplan på gång

Luleå kommuns reviderade översiktsplan är färdig för beslut efter en lång process. Översiktsplanen beskriver hur Luleå ska utvecklas som kommun och stad.

På kommunstyrelsen kom yrkanden från partierna om ett antal ändringar och tillägg samt även yrkande om avslag. Ärendet om ny översiktsplan går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motioner

Totalt behandlades fem motioner. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller:
● Motion (MP) om inventering av gräsmattor

Kommunstyrelsen föreslår avslag till:
● Motion (SD) om tilltalande mat i skolan.
● Motion (KD) om elevhälsa online.
● Motion (MP) om ett vildare Luleå.
● Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Luleå.

Bland övriga ärenden:

  • Kommunstyrelsen beslutade att säga ja till ett e-förslag om att Trolltjärn på Bergnäset ska rustas upp. Flera åtgärder är dock redan genomförda under sommaren.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
    – om en ny period (kvartal 3, 2021) med hyresrabatter till kommunens hyresgäster som påverkas av coronapandemin,
    – att fastställa reviderade ägardirektiv för Luleå kommunföretag AB:s dotterbolag,
    – att tillåta deltagande på distans vid politiska nämnders och styrelsers sammanträden till och med 30 juni 2022.
Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå