Aktuella beslut hos kommunstyrelsen – Vårt Luleå

Dagens informationspunkter

Kommunstyrelsens första sammanträde skedde digitalt på grund av pandemin. Totalt 20 ärenden stod på dagordningen och mötet inleddes med tre informationspunkter:

Valnämnden Luleå kommun

Söndag den 11 september är det valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. Vad gör kommunen? Vem ansvarar för vad? Kommunens jurist Inger Fältros Lundgren redde ut viktiga begrepp och presenterade information om Luleå kommuns arbete inför årets val.

Dialog om undomsenkäten LUPP

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Under 2021 genomfördes LUPP i ett femtiotal kommuner, bland annat i Luleå. Kommunstyrelsen fick information om kommande dialoger kopplade till enkäten. Reultaten från senaste rapporten presenteras i februari 2022.

Näringslivsanalys för perioden 2015-2020

Hur ser kommunens näringsliv ut? Hur har näringslivet påverkats av pandemin? Det är några av de frågor som sammanställt i en näringslivsanalys för Luleå kommun under åren 2015-2020. Konsult Anders Frisk från dux&bradstreet presenterade huvuddragen i rapporten för kommunstyrelsen: Luleås näringsliv är diversifierat och byggs upp av flera stora brancher. De största är Bygg, Detaljhandel och Fretagstjänster. I korthet visar analysen att Luleås näringsliv har en god tillväxt och en bra ekonomi, trots pandemin.

Överlåtelse av fastigheter

Vitåskolan ska säljas. Detta står nu klart efter att kommunstyrelsen fattat beslut i frågan. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29, att fastigheten Vitån 5:29, Vitåskolan, ska säljas. Kommunen har därefter låtit två oberoende värderare bedöma fastighetens marknadsvärde. Värdet uppgår till 1 500 000 kr respektive 1 800 000 kr. Fastigheten har tidigare använts som skola och även som förenings- och samlingslokal.

Föreningen Vitå Folkets Husförening har visat intresse att köpa skolan av Luleå kommun för en summa om 400 000 kr. Kommunstyrelsen ställde sig i dag bakom förslaget om försäljning.

Mer om Vitåskolan: Politiskt ja till försäljning

Ytterligare en överlåtelse blev klar i samband med dagens sammanträde. Det gäller fastigheten Ängesbyn 30:1. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 att fastigheten Ängesbyn 30:1 ska säljas. Fastigheten har tidigare använts som förskola och för föreningsverksamhet samt som samlingslokal.

Ängesby byggnadsförening har hyrt delar av fastigheten av kommunen och har framfört att de är villiga att förvärva fastigheten för 100 000 kr. Föreningen motiverar den föreslagna köpesumman med att fastigheten har höga driftskostnader samt bristfälligt underhåll. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla försäljning av fastigheten Ängesbyn 30:1 i Luleå kommun för 100 000 kr till föreningen.

Beslut om Utvecklingsplan Centrum flyttas fram

I dag skulle beslut fattats i ärendet som gäller Utvecklingsplan Centrum. Ärendet är sammankopplat med Luleå kommuns så kallade Översiktsplan (ÖP), som dock inte vunnit laga kraft på grund av en överklagan.

Kommunstyrelsen beslutade därför att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde i februari.

Läs mer om Utvecklingsplan Centrum: Så ska Luleå centrum utvecklas

Godkänd markanvisning Kronan

Nåiden Bygg får markanvisning för att bygga ett parkeringshus på Kronan. Det står klart efter att kommunstyrelsen i dag godkänt förslaget. Det gäller fastigheten Ullstrumpan 1 där ett parkeringshus på fyra våningar och med plats för 420 parkeringsplatser ska byggas. Parkeringshuset ska förutom parkeringsplatser även erbjuda plats för cykelparkering, laddplatser för elcyklar och elbilar.

Läs mer om ärendet här: Årets sista arbetutskott i Luleå

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande av AMF:s verksamhetsplan 2022
  • Bifall till förslag om komplettering av lönepolitisk handlingsplan 2021-2022
  • Bifall till förslag om Partistöd för året 2022
Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå