Förslagen till skolstruktur är klara

Förslagen innehåller olika utvecklingsalternativ för skolområdena Gammelstad och Notviken. Målen har varit att förskolorna och skolorna ska ha en bra och likvärdig pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever. Skolstrukturen ska även bidra till service i stadsdelen genom till exempel bibliotek, fritidsgård och sporthall.

Utvecklingsalternativ för Gammelstad

Utvecklingen av förskolor i området är den samma i de båda alternativen och handlar främst om att säkerställa förskolans möjlighet att utökas i framtiden. För skolan innebär de olika alternativen att antingen utveckla de skolor som finns idag eller att samla skolverksamheten till Stadsöskolan.

Kortversion Gammelstad Länk till annan webbplats.
Rapport Gammelstad Länk till annan webbplats.

Utvecklingsalternativ för Notviken

Förskoleverksamheten i Notviken behöver utökas. Alternativen visar på olika sätt som man kan skapa ytterligare förskoleplatser i området, antingen genom nybyggnation eller genom att använda befintliga lokaler på ett nytt sätt. I likhet med Gammelstad innebär de olika alternativen för skolan att antingen utveckla de skolor som finns idag eller att samla skolverksamheten till Tunaskolan.

Kortversion Notviken Länk till annan webbplats.
Rapport Notviken Länk till annan webbplats.

Samrådsmöten innan politiskt beslut

Innan politiken tar ställning till förslagen kommer vårdnadshavare och personal i de berörda förskolorna och skolorna få komma med synpunkter. Inbjudan har gått ut till samrådsmöten den 22–23 februari. Synpunkterna kommer att utgöra en del av underlaget inför politiskt beslut.

Den politiska beslutsprocessen startar preliminärt i slutet av mars.

Vad betyder begreppet skolstruktur?

En skolstruktur beskriver vilka skolor och förskolor som ska finnas i ett område. När kommunen arbetar med en förändrad skolstruktur ser man över vilka lokaler som ska användas för skolor och förskolor, vilka lokaler som behöver byggas om och om kommunen behöver bygga nya skolor eller lägga ner vissa skolor. Olika områden kräver olika lösningar.

Varför behövs en förändrad skolstruktur?

 • Underhållsskuld: Många av Luleås skollokaler och förskolelokaler byggdes under 1950-, 1960- och 1970-talen. Nu finns det stora behov av att renovera lokalerna.
 • Förändrade krav i förskola och skola: Både förskolan och skolan har förändrats över tid, vilket ställer nya krav på lokaler och utomhusmiljö. Till exempel:
  • Förskolan är numera en egen skolform.
  • Staten har infört krav på lärarlegitimation vilket innebär att en skola behöver ha olika lärare i olika ämnen.
  • Den ökande lärarbristen bidrar till att skolorna har svårare att rekrytera personal.
  • Alla elever har rätt till ett elevhälsoteam.
 • Fler invånare i Luleå: Befolkningen ökar och målet är 100 000 invånare år 2040.
Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå