Luleåborna: Kommunen är bra plats att bo och leva på

2021 års undersökning gick ut till 1600 slumpmässigt utvalda Luleåbor och 630 av dessa besvarade undersökningen. 51 procent av de som svarade var kvinnor, 49 procent var män. De flesta som besvarade enkäten var 65 år eller äldre.

Från och med år 2021 är medborgarundersökningen förändrad vilket gör att 2021 års resultat inte går att jämföra med tidigare år. Frågorna är ställda på ett annat sätt och även svarsskalan är ny. Istället för den tidigare NKI-modellen med en 10-gradig skala besvaras frågorna nu med ord som går att gruppera i negativ och positiv. Frågorna handlar om i stort sett samma saker som tidigare, men enkäten innehåller även nya frågor. Till exempel fler frågor kring trygghet, integration och delaktighet.

2021 års resultat visar att:

  • 94 procent av de Luleåbor som svarade på SCB:s medborgarundersökning 2021 tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 79 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 68 procent kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
  • 13 procent upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter

Låga betyg till inflytande och förtroende

Många tillfrågade i riket ger kommunerna låga betyg när det gäller frågeområdena ”Bemötande, information och inflytande” samt ”Förtroende” och Luleå ligger under riksgenomsnittet på båda dessa frågeområden. De frågor som fått lägst betyg inom respektive område är hur man ser på möjligheterna att påverka innehållet i politiska beslut samt om invånarna upplever att det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen.

Frågeområdet ”Jämlikhet och integration” har också generellt låga betyg i riket, men här ligger Luleå något högre än snittet i landet.

Höga betyg till friluftsliv och utbildningsmöjligheter

Många tillfrågade i riket ger kommunerna höga betyg när det gäller frågeområdena ”Idrott, motion och friluftsliv” samt ”Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter” och där ligger Luleå högre än genomsnittet i riket på de flesta frågorna.

Hur skolan fungerar i kommunen fick generellt en hög andel positiva svar. 83 procent tycker att gymnasieskolan fungerar ganska bra eller mycket bra. 75 procent tycker att grundskolan fungerar ganska bra eller mycket bra och 85 procent anser att förskolan fungerar ganska bra eller mycket bra.

I 2021 års undersökning finns fler frågor kring trygghet än i tidigare undersökningar. Bland annat fick invånarna svara på frågan om de känner sig trygga utomhus i området de bor när det är mörkt ute. Andelen som känner sig ganska eller mycket trygga är högre i Luleå än i riket.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå