Tyst minut för Ukraina på kommunfullmäktige

Utdelning av priser

Fullmäktige inleddes med att följande priser delades ut:

  • Årets landsbygdsprojekt: Brändön-Örarnas byautvecklingsförening
  • Årets trygghets- och folkhälsoinsats: Shahnaz Rasoul

Läs mer om pristagarna.

Återremiss av utvecklingsplan centrum

Utvecklingsplanen för centrum, som ska vägleda och peka ut en riktning för hur centrum ska utvecklas under de kommande 20 åren, var uppe för beslut i kommunfullmäktige.

Samverkan Luleå (C, L, KD, SJP) tyckte planen saknade en hållbar trafiklösning och efterlyste en kompletterande trafikplan. M och SD lyfte fram att planen andades bilfientlighet och inte tog hänsyn till dagens och framtidens miljövänligare bilteknik. Samtliga dessa partier ville även se över restriktionerna för att bygga på höjden. V, MP och RP yrkade bifall till utvecklingsplanen. S ville ha ett tillägg om höjdrestriktioner.

Kommunfullmäktige fick ta ställning till tre återremissyrkanden. Efter en längre debatt beslutade fullmäktige att återremittera utvecklingsplanen för centrum enligt yrkandet från S; att i östra innerstaden ska höjden på byggnaderna i enstaka fall kunna vara upp till 10–15 våningar. Den ändringen betyder att utvecklingsplanen åter ska ställas ut för granskning innan den kan antas.

Mer information om utvecklingsplan centrum i tidigare artikel (från maj 2021).

Parkeringstaxa och lokala trafikföreskrifter i Kronandalen

Ett annat ärende som skapade debatt var införandet av parkeringszon och parkeringstaxa för det nya bostadsområdet Kronandalen. Stadsbyggnadsförvaltningen menade i sitt förslag att det är nödvändigt för att kunna reglera parkeringen inom området.

Här gick åsikterna isär i kommunfullmäktige. Stora delar av oppositionen menade att föreskrifter och p-avgifter i stället kommer förvärra situationen, medan S menade att det behövs ordning och reda i området då det samtidigt är en byggarbetsplats.

Med 33 ja-röster och 23 nej-röster beslutade kommunfullmäktige till slut att anta parkeringszonindelning och parkeringstaxa för Kronandalen.

Politiska motioner till beredning

Fullmäktige beslutade att dessa motioner ska gå till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion (RS) om handlingsplan för cirkulärt byggande
  • Motion (RS) om nya Hertsöskolan som pilotprojekt för cirkulär byggande
  • Motion (C, L, KD, Sjvp) om införande av digital trygghetsåtgärd
  • Motion (KD) om rastgårdar för hundar

Nya e-förslag vidare till utredning

När ett e-förslag på kommunens webbplats når 77 röster inom tre månader går det vidare till beredning. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som får utredningsuppdraget. Till detta sammanträde var två e-förslag aktuella. Fullmäktige beslutade att skicka båda vidare till stadsbyggnadsnämnden för utredning och beslut:

  • E-förslag om belysning på gångväg på Björkskatan (90 röster)
  • E-förslag om att bevara populär badstrand på Mjölkudden (182 röster)

Bland övriga ärenden

Kommunfullmäktige beslutade bland annat:

  • att kommunal finansiell medverkan för trygghetsboende även ska inkludera stadsdelen Kronan.
  • om reviderad taxa för upplåtande av offentlig plats och att taxan ska gälla från 1 februari 2022. Det påverkar till exempel uteserveringar, food trucks, byggetableringar, uppställande av containrar samt evenemang av olika slag.
Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå