Därför görs gatorna smalare – Vårt Luleå

Årets arbete med åtgärder i gatumiljö är ombyggnationen av gator på, till exempel Lerbäcken, Bergnäset och Porsön. – De här principerna kring att göra vägarna bitvis smalare gäller inte bara vid ombyggnationer. Samma principer kommer att planeras in även vid nybyggen, säger Jozefine Boman, projektledare för gata och trafik på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Att erbjuda trygga, tillgängliga och trafiksäkra lösningar är viktigt. Hastigheter ska anpassas och gatornas utformning ska vara självförklarande och spegla vilken hastighet som gäller. Därför prioriteras låga hastigheter på de gator där oskyddade trafikanter och bilar delar på gatuutrymmet både i stadsbygden och på landsbygden.

Reinvestering gator och vägar 2022

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering över vägnätet status. Syftet med detta var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Många av Luleås vägar och bostadsgator som byggdes under 70-talet har undermålig överbyggnad vilket resulterat i att dessa nu är i väldigt dåligt skick.– Vi har under flera år åtgärdat de sämsta gatorna men det är fortfarande många med stort åtgärdsbehov kvar. 2022 är det budgeterat 55 miljoner kronor för reinvestering av gator och vägar, säger Patrik Ruumensaari, sektionschef på avdelning Stadsplanering och infrastruktur på Luleå kommun.

– Det jobb vi gör idag innebär stora fördelar både på kort och lång sikt. Inte minst hoppas vi att kostnaderna för reinvesteringar kommer att minska, säger Anja Johansson.

De olika behoven kompletterar varandra

En viktig aspekt för arbete med gatumiljön är de senaste årens opålitliga väderförhållandena med ökad risk för översvämningar på hårdgjorda ytor, läs asfalt.

Ett tätare Luleå gör att andelen hårdgjorda ytor ökar och tillgänglig mark för omhändertagande av dagvatten minskar, vilket konstateras i kommunens ”Dagvattenplan”. Pdf, 25.4 MB. Där betonas också vikten av att arbeta för en hållbar dagvattenhantering med öppna dagvattensystem.

För att klara av detta ska man som ett steg vid ombyggnation av infrastruktur, vägar et cetera, minskas körbanans hårdgjorda yta och ersätta dessa med gröna ytor. I praktiken innebär det att en asfalterad gata i ett bostadsområde smalnas av och ger plats till växtlighet i någon form.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå