Kommunfullmäktiges novembermöte i korthet – Vårt Luleå

Val av nya ledamöter och ersättare

En betydande del av dagens sammanträde handlade om val av nya ledamöter till kommunala nämnder och bolag. Samtliga nya ledamöter tillträder i januari 2023. Nedan ett urval av de ledamöter som valdes av kommunfullmäktige.

Val till kommunstyrelse tillika krisledningsnämnd för åren 2023-2026

Kommunfullmäktige beslutade att utse 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd för åren 2023–2026.

Kommunstyrelsens ordförande: Carina Sammeli (S)

1:e vice ordförande: Fredrik Hansson (S)

2:e vice ordförande: Anders Josefsson (M)

Val till barn- och utbildningsnämnden

Ordförande : Emma Engelmark (S)

Vice ordförande: Arne Nykänen (C)

Val till miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Maritha Meethz (S)

Vice ordförande: Fredrik Viberg (M)

Val till socialnämnden

Ordförande: Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)

1:e vice ordförande: Sara Hjelte (V)

2:e vice ordförande: Carola Lidén (C)

Val till stadsbyggnadsnämnden

Ordförande: Ulrika Lundberg (V)

Vice ordförande: Anette Asplund (KD)

Val till kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Evelina Rydeker (MP)

Vice ordförande: Thomas Olofsson (L)

Val till valnämnden

Ordförande: Nina Berggård (v)

Vice ordförande: Lars Pohjanen (c)

Politiska motioner – ett urval

Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion om gratis bad för ungdomar. Motionären menar att det är viktigt att alla ungdomar får god badvana men även goda simkunskaper. Därför vill motionären göra det möjligt för ungdomar som går i grundskolan och som är boende i Luleå kommun, att få bada gratis i kommunens badhus. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen, bland annat med hänvisning till att Luleås skolungdomar får simundervisning i skolan

Samuel Ek (KD) föreslår i en motion att Luleå kommun utreder och presenterar lämpliga platser för hundrastgårdar. En utvecklingsplan för centrum bereds just nu där utvecklingsplanen möjliggör för 4000 nya bostäder, vilket i centrum motsvarar 6000 personer. Som en del i att planera framtidens centrum anser motionären att kommunen även bör utreda var lämpliga hundrastgårdar kan byggas i centrum. Ett enigt fullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Lothar Bellgardt (MP) och Malin Svedjeholm (MP) har lämnat in en motion om workshop, klimat- och miljömål. Motionärerna vill bland annat att Luleå kommun anordnar en workshop med temat Klimat- och miljömål i Luleå kommun, samt att invånare i Luleå görs delaktiga i hur kommunen når sina klimat- och miljömål genom dialogmöten. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Planuppdrag del av Sandön 2:20, Klubbviken

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att anta en detaljplan för del av Sandön, Sandön 2:66 och del av 2:20, Klubbviken samt att godkänna tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Planens huvudsakliga syfte är att utveckla den befintliga anläggningen för besöksnäring och turism samt skydda höga naturvärden och allmänhetens tillgång till friluftsliv, bad och rekreation.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen vartlulea.se

Källa: Vårt Luleå – Luleå kommun, Luleå