Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Nedan följer en kort sammanställning över några av de punkter som behandlades på stadsplaneringsnämndens möte tisdagen den 14 november 2017.

Detaljplan som möjliggör utbyggnad av hotell är antagen
Stadsplaneringsnämnden har antagit detaljplanen för fastigheterna Renströmmen 7 och Renströmmen 9 inom Saltängen i Norrköping. Detta innebär att hotellbyggnaden på innergården av fastigheterna samt befintligt källargarage kan byggas ut.

Genom att bygga ut källargaraget kan ytor på innergården, som idag använts som parkering, istället nyttjas på ett för innerstaden attraktivare sätt. På gården till fastigheten Renströmmen 7 planeras bland annat en uteservering, entréytor och en handikapparkering.

Planprogram för Malmölandet är godkänt
Stadsplaneringsnämnden har godkänt ett planprogram som ska att möjliggöra verksamhetsmark för storskalig industri på Malmölandet.

Planprogrammet pekar ut lämpliga grön- och blåstråk (för dagvattenhantering), en övergripande infrastruktur samt förslag till bebyggelse (verksamheter). Grönstråk och grönområden inom programområdet är tänkta att bland annat fungera som spridningskorridorer för djur- och växtarter och som barriär mellan bostäderna och industriområdet.

På sikt planeras området kunna bli en viktig logistiknod med järnväg, motorväg och möjlighet till framtida hamn. Det nu godkända planprogrammet underlättar för kommande detaljplanering.

Ny detaljplan för att pröva möjligheten till utökad parkering
Norrköpings kommun ger positivt planbesked för att inleda planarbete för del av fastigheten Kullerstad 12:1 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att utöka parkeringen för ICA-butiken i Skärblacka. Området ligger nära hållplats för kollektivtrafik, så i planarbetet ingår också att titta på om parkeringen även kan användas för arbetspendlare.

Förslaget är att den nya parkeringsytan ska ligga söder om Sågvägen, det vill säga där tillfällig parkering har funnits på en grusad yta. Några av de punkter som ska studeras i planarbetet är en säker passage för gående över Sågvägen, dagvattenhantering och bullerpåverkan på närområdet.

För nedladdningsbara bilder, se Relaterat/Bilder längst ner på den här sidan.

Kontaktpersoner:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Matilda Hallgren (Renströmmen 7 och Renströmmen 9)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 53 97

Karla Hentzel (Malmölandet)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 12 64

Marcus Söderström (Malmölandet)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 13

Anna Vernersson (Kullerstad 12:1)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 10
_________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18