Home Locals - Norrköpings kommun Norrköping klättrar i ranking i SKL:s rapport för grundskolan 2017

Norrköping klättrar i ranking i SKL:s rapport för grundskolan 2017

0
Norrköping klättrar i ranking i SKL:s rapport för grundskolan 2017

Nu har Sveriges kommuner och landstings (SKL) släppt rapporten Öppna jämförelser grundskola som grundar sig på vårens resultat. Norrköpings grundskola klättrar i ranking, men visar bättre resultat för årskurs 6 än för årskurs 9.

I jämförelse med andra kommuner har Norrköpings grundskolor klättrat i ranking. Det sammanvägda resultatet för kommunala samt fristående skolor visar att Norrköpings kommun gått från plats 194 till 174 av totalt 290 kommuner. Tittar man på enbart kommunala skolor, så har deras ranking ökat två placeringar, från plats 224 till 222, vilket är ett trendbrott jämfört med nedgång föregående år.

Flera positiva trendbrott för årskurs 6
För årskurs 6 ser Norrköpings kommun också positiva trendbrott. Tidigare år har Norrköpings kommun tillhört de 25 % med lägst resultat i matematik, men nu tillhör kommunen de 50 % mittersta i samma ämne.

– Det är mycket positivt att den satsning vi under flera år genomfört för att förbättra matematikundervisningen nu ger synliga resultat. Till exempel har vi i Norrköping sedan flera år satsat på matematikutvecklare som jobbar nära verksamheten och vi har också ett långtgående samarbetat med Linköpings universitet kring att utveckla matematikundervisningen, säger utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S).

– Efter genomfört matematiklyft i alla skolor har arbetet fortsatt med regelbundna nätverksträffar med kollegialt lärande för matematiklärare. En bidragande faktor är också lärarnas målmedvetna arbete med att utveckla undervisningen, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Även inom svenska visar rapporten på en positiv resultatutveckling för årskurs 6. Detta samtidigt som riket och andra kommuner av samma storlek som Norrköping fortsätter neråt. När det gäller svenska som andraspråk så fortsätter den positiva resultatutveckling som påbörjades 2016 för totalen för andel elever med lägst betyg E. Norrköpings kommun ligger nu klart över både riket och liknade kommuner.

Resultatet för årskurs 9 i linje med föregående år
Det samlade resultatet för årskurs 9 i Norrköpings ligger i linje med föregående års rapport, vilket innebär att behörighet yrkesprogram och kunskapskrav ligger under det förväntade resultatet samt tydligt under genomsnittligt meritvärde.

Särskilt svårt har Norrköpings kommun att lyckas med de elever som inte är nyanlända (i rapporten benämnda nyinvandrade och okänd bakgrund) och då särskilt med flickor. Flickorna i den gruppen hamnar bland de 25 % med lägst resultat. Pojkar i samma grupp har i jämförelse med andra kommuner högre resultat och en förbättring i rang gentemot läsåret 2015/2016, vilket ger en placering bland de 50 % mittersta.

– Den här analysen gjorde vi redan i juni när vi nåddes av de här resultaten. De generella insatserna med ett stärkt systematiskt kvalitetsarbete, inklusive kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling med fokus på kunskapskrav, att ge stöd och anpassad undervisning samt ett tydligt ledarskap på alla nivåer kommer att ge positiva resultat framåt. Här bidrar också utbildningskontorets organisation med riktat stöd till skolor och satsningar med kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds kommunens lärare, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på SKL:s hemsida.

Kontaktpersoner:
Olle Johansson (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 0730-20 17 20

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör, Norrköpings kommun
Telefon: 0725-81 28 00
___________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24