Home Locals - Norrköpings kommun Små förändringar i SKL:s öppna jämförelser för gymnasieskolan 2018

Små förändringar i SKL:s öppna jämförelser för gymnasieskolan 2018

0
Små förändringar i SKL:s öppna jämförelser för gymnasieskolan 2018

2018 års öppna jämförelser för gymnasieskolan avser elever som slutade kommunalt eller fristående gymnasium 2017. Vårens rapport visar på små förändringar i Norrköpings kommun. Andelen elever som når gymnasieexamen inom tre år har ökat något inom de kommunala skolorna. Tjejer ligger fortsatt betydligt högre än killar både gällande gymnasieexamen och betyg.

De kommunala gymnasieskolorna i Norrköping följer den nationella trenden att andel elever som når gymnasieexamen inom tre år ökar från föregående år, från 57,7 till 58,9 procent. Resultatet är högre än SKL:s modellberäknade värde, innebärande att Norrköping presterar aningen bättre än förväntat utifrån kommunens elevsammansättning där kön, antal nyanlända, föräldrars utbildnings- och inkomstnivå samt ekonomiskt bistånd räknas in. Liksom förra året är det yrkesprogrammens resultat som ökar medan de högskoleförberedande programmens resultat minskar.

–Statistiken för de kommunala gymnasieskolornas påverkas delvis av att vi har många elever på introduktionsprogram, elever som ännu inte nått behörighet till nationella program inom gymnasieskolan. En del av dessa elever har börjat i grundskolan senare och därför inte haft möjlighet att läsa alla sina timmar på den nivån, säger Claes Göransson, gymnasiechef på Kungsgårdsgymnasiet och De Geergymnasiet.

Andelen elever med gymnasieexamen inom tre år från friskolor i Norrköping har sjunkit, men från en högre nivå (från 77,9 till 68,1 procent). Istället har andelen med gymnasieexamen inom fyra år ökat. Den genomsnittliga betygspoängen har sjunkit något både inom de kommunala och de fristående gymnasieskolorna. För de kommunala skolorna ligger poängen på 13,3 (jämfört med 13,6 förra året). För de fristående gymnasierna är poängen 14,4 poäng i år (14,8 i fjol). Det är endast de kommunala yrkesprogrammen som lyckats nå en viss förbättring (från 12,4 till 12,5 poäng).

Kvinnliga elever ligger fortsatt betydligt högre än manliga elever både vad gäller andelen med gymnasieexamen inom tre år och den genomsnittliga betygspoängen.

– I Norrköping har vi totalt sett en förhållandevis stor andel elever på yrkesprogram, och där är den genomsnittliga betygspoängen generellt sett lägre. Så är också fallet i Norrköping vilket påverkar resultatet, säger Anders Palmgren, gymnasiechef för Ebersteinska gymnasiet och Hagagymnasiet.

Några program inom den kommunala gymnasieskolan som sticker ut med bättre betygspoäng än rikssnittet är Estetiska programmet på De Geergymnasiet, Samhällsvetenskapliga programmet på Hagagymnasiet, Bygg- och anläggningsprogrammet på Ebersteinska gymnasiet och Handelsprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet.

– Ökade kunskapsresultat, bättre likvärdighet och strategisk kompetensförsörjning är tydligt satta mål och dessa arbetar vi gemensamt mot – vi måste bli bättre tillsammans. Vi ser nu att resultaten i de lägre åldrarna förbättras och den utvecklingen kommer vi att på sikt se resultat av även i gymnasieskolan, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

För gymnasieskolan har SKL:s Öppna jämförelser tidigare publicerats under hösten året efter att den elevkull som står i fokus i rapporten har avslutat gymnasieskolan. Från och med i år släpper SKL Öppna jämförelser gymnasieskola redan på våren. Det innebär att vissa jämförelsetal som handlar om vad eleverna gör två år efter avslutade gymnasiestudier inte hunnit uppdateras. Hela rapporten Öppna jämförelser finns på SKL:s hemsida.

Kontaktpersoner:
Claes Göransson
Titel: gymnasiechef Kungsgårdsgymnasiet och De Geergymnasiet
Telefon: 073-020 23 58

Anders Palmgren
Titel: gymnasiechef Ebersteinska gymnasiet och Hagagymnasiet
Telefon: 073-020 15 17

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75