Vårdnadshavare har mycket stort förtroende för Norrköpings förskolor

Årets förskoleenkät är nu genomförd och vårdnadshavare till barn i förskolan har fått möjlighet att delge sina synpunkter och upplevelser av verksamheten. Resultatet visar att vårdnadshavare har mycket stort förtroende för de kommunala förskolorna i Norrköping.

Det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete för att höja kvaliteten och likvärdigheten på Norrköpings kommunala förskolor. Som ett led i uppföljningen och utvecklingen av det arbetet ombeds varje år vårdnadshavare att svara på en enkät om verksamheten som deras barn är en del av. Nu är 2018 års enkät genomförd och resultatet visar att vårdnadshavare har mycket stort förtroende för Norrköpings kommunala förskolor.

Över 96 procent av vårdnadshavarna har svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga och trivs i förskolan. Ungefär lika många upplever att alla barn får samma förutsättningar, att barnen får ett respektfullt bemötande samt är tydlig med att kränkningar inte är acceptabla i förskolan. Vidare är svaren starkt överhängande positiva gällande förskolans förmåga att väcka lusten att lära, ge stöd och hjälp när det behövs samt att förskolan erbjuder en stimulerande miljö. Svarsfrekvensen är 79 procent, vilket ger ett statistiskt pålitligt underlag.

– Det känns fantastiskt att få ett kvitto på att det målmedvetna och engagerade arbete som förskolecheferna driver tillsammans med personalen varje dag gör skillnad för barnen och deras vårdnadshavare, säger Adam Olofsson, verksamhetschef förskola.

– Det är samtidigt viktigt att vi fortsätter att vara lyhörda och fånga upp varje signal om var vi behöver höja kvaliteten ytterligare. Varje barn och vårdnadshavare ska känna sig trygg med oss i vår verksamhet, säger Caroline Strid, verksamhetschef förskola.

– Att Norrköpingsborna ska känna tillit och högt förtroende för våra verksamheter ingår i kommunens övergripande mål, och därför är de här siffrorna väldigt glädjande. Nu fortsätter arbetet för minskade barngrupper och ökad personaltäthet för att förbättra tryggheten ännu mer, säger Olle Johansson (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Samtidigt som förskolorna visar upp det positiva resultatet pågår sedan i december 2017 ett nationellt förskoleuppror, uppbackat av fackförbunden Lärarförbundet och Kommunal. Under den senaste veckan har vi kunnat läsa om exempel från Norrköping.

– Vi följer förskoleupproret och arbetar ständigt att förbättra arbetsvillkoren för all vår personal. Var och en ska få förutsättningar att göra ett bra arbete och fortsätta att utveckla kvaliteten i förskolorna. Vi har bland annat under våren bjudit in till och träffat medarbetare för att gemensamt se hur vi kan minska arbetsbelastningen i förskolor och skolor, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun

Sammanställning av enkätsvaren bifogas nedan.

Kontaktpersoner:
Adam Olofsson
Titel: verksamhetschef förskola, utbildningskontoret
Telefon: 011-15 10 63

Caroline Strid
Titel: verksamhetschef förskola, utbildningskontoret
Telefon: 011-15 77 78

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör, Norrköpings kommun
Telefon: 072-581 28 00

Olle Johansson (S)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 073-020 17 20

_________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75