Home Locals - Norrköpings kommun ​Information från stadsplaneringsnämnden

​Information från stadsplaneringsnämnden

0
​Information från stadsplaneringsnämnden

Inför stadsplaneringsnämnd den 15 maj kommer bland annat följande punkter att behandlas.

Detaljplan för Bossgård

En detaljplan för del av Bossgård 11:58 är färdig för antagande. Syftet är att se över trafiksituationen för skolskjutsarna samt parkering för personal och pendlare vid Vikbolandsskolan. I samband med det kommer också ett område för bostäder och centrumverksamheter, norr om den nya sträckningen av Bossgårdsvägen, att möjliggöras.

Detaljplanen möjliggör:

  • Omläggning av Bossgårdsvägen med ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolan, samt ny trevägskorsning med Skenäsvägen.
  • Del av nuvarande Bossgårdsvägen blir gång- och cykelväg.
  • Bussangöring med vändplan i anslutning till Vikbolandsskolan.
  • Ny kvartersmark för centrumändamål (offentlig och kommersiell service, C på plankartan) samt bostäder i form av flerbostadshus eller villor (B på plankartan).

Genomförande av detaljplanen förutsätter:

  • Utbyggnad av den nya sträckan av Bossgårdsvägen (statlig väg).
  • Flyttning av flera ledningar inom hela planområdet.
  • Dispens från länsstyrelsen krävs för del av BC-området på grund av biotopskydd för befintlig åkerholme.

Ekonomi:

  • Kommunen står för kostnaderna för vägomläggning

Handlingsplan marktilldelning av bostadsmark

Efterfrågan på byggbar mark för bostäder i Norrköping är stor. I dag använder sig kommunen av riktlinjer för att se till att marken fördelas till byggherrar på ett så öppet, rättvist och transparent sätt som möjligt. Under 2018 har stadsbyggnadskontoret på uppdrag av nämnden reviderat gällande riktlinje för marktilldelning och gjort om den till en handlingsplan för nämnden och kontoret.

Bakgrunden är att stadsbyggnadskontoret under 2016 fick i uppdrag att revidera riktlinjer för marktilldelning för bostadsändamål. I uppdraget ingick att stadsbyggnadskontoret för dialog med nämnden kring hur tilldelning av kommunal bostadsmark kan förändras med utgångspunkt från den gällande riktlinjen. Syftet till handlingsplanen är att stora förändringar inom lagstiftningsområdet har skett men också att nämnd och kontor vill väva in de lärdomar som kommer fram.

– Efterfrågan på mark är historisk. Både vi och branschen lär oss hela tiden om hur vi kan bli tydligare och hur vi kan tilldela mark på bättre sätt för att få en bra stadsutveckling, säger Kikki Liljeblad (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Detaljplan för parkeringshus i fastigheten Svanen

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av stadsplaneringsnämnden att ta fram en ny detaljplan för parkeringshus och kontor i Inre hamnen. Det planerade parkeringshuset ligger direkt öster om de framtida innerstadskvarteren i Inre hamnen och ska kunna förse bostäderna i projektets första etapp med parkeringsplatser. För att på bästa sätt tillvarata tomtens attraktiva läge ska det prövas ifall annan användning, för exempelvis kontor, passar i den del av fastigheten som vetter mot vattnet och in mot etapp 2. Det nya parkeringshuset förväntas kunna rymma cirka 500 parkeringsplatser i kombination med ytor för annan användning. I dag är kommunen markägare till fastigheten Svanen 5, där parkeringshuset planeras ligga. Fastigheten kommer att tilldelas till privat aktör som kan uppföra planerad bebyggelse.

Kontaktpersoner:
Tomas Nyström (Bossgård)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 23

Jonas Sivervik (Handlingsplan marktilldelning)
Titel: projektsamordnare
Telefon: 011-15 12 80

Linda Gårlin (Detaljplan för parkeringshus Inre hamnen)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 79 02

Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 011-15 10 25

Hans Revenhorn
Titel: stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 073-020 23 36

__________________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95