Home News Sport Kallelse till IFK Norrköpings årsmöte 2022

Kallelse till IFK Norrköpings årsmöte 2022

0
Kallelse till IFK Norrköpings årsmöte 2022

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före februari månads utgång men kan, om särskilda skäl föreligger, flyttas fram. På grund av hänsynstagande på grund av smittspridning samt befintligt matchschema för våra elitlag behöver mötet hållas den 1 mars 2022.

Mötet kommer att hållas fysiskt vid IFK Norrköpings lokaler på Ektorpsgatan 1. Vid mötet kommer åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vidtas. Vi ber att få återkomma om dessa inför mötet.

Motioner ska vara inne senast fyra veckor innan årsmötet (1 februari 2022). Motioner mailas till fredrik.nilsson@ifknorrkoping.se.

Endast medlemmar för 2022 får delta på mötet. Bli medlem i IFK Norrköping – klicka här.

Årsmötets föredragningslista:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
  c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
  d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1–3 år. Antal år fastställs på årsmötet.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av (två) 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av (ett) 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
  g) ledamöter jämte suppleant/er till styrelsen för IFK Norrköping IdrottsAllians.
 13. Övriga frågor.

Författare: Fredrik Nilsson

Detta inlägg finns i sin helhet på IFK Norrköping hemsida.

Källa: Norrköpings Symfoniorkester, Norrköping