Forskning från Piteå presenteras vid europeisk konferens i pedagogiskt arbete

De forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår vid utbildningsförvaltningen i Piteå kommun kommer att presenteras av FoU-projektens forskare och universitetslärare vid den internationella konferensen European Conference on Educational Research (ECER) i Hamburg 3-7 september. 

I forskargruppen från Piteå kommun – i samverkan med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet – ingår:

  • Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, lektor i pedagogiskt arbete, och forskningssamordnare vid Umeå universitet.
  • Ulrika Bergmark, skolforskare vid utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Ulrika forskar om integrering av praktiknära forskning i skolan genom att initiera och stödja aktionsforskningsprojekt under processen och beforska lärarnas erfarenheter och utveckling i yrket.
  • Inger Erixon Arreman, lektor och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Inger leder ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun: Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?
  • Catarina Lundqvist, filosofie doktor i etnicitet, vetenskaplig ledare för området utbildning och lärande vid Norrbottens kommuner. Catarina ingår i forskningsteamet som Inger Erixon Arreman leder.
  • Stina Westerlund, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet. Stina leder magisterutbildningen som erbjuds Piteå kommuns lärare i samarbete med Umeå universitet. Hon ingår också i forskningsteamet som Inger Erixon Arreman leder.
  • Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, Per-Olof ingår i forskningsteamet som Inger Erixon Arreman leder. Han är också ledamot i PUR, Piteås utbildningsvetenskapliga råd.

Internationellt utbyte bland 3000 forskare
Medverkan i förra årets konferens resulterade bland annat i att forskargruppen upparbetade nya nätverk med forskare i andra länder, med intresse för liknande frågor gällande professionsutveckling och vetenskaplig grund i skola och utbildning.

Konferensen European Conference on Educational Research (ECER), som varje år samlar omkring 3000 forskare, anordnas av European Educational Research Association (EERA), en ideell, icke-vinstdrivande organisation som startade 1994, med syfte att kritiskt belysa och diskutera aktuella utbildningsfrågor som rör skola och samhälle i olika länder. Det övergripande temat för årets konferens är Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future.Som framgår, handlar konferensen om utbildning som en viktig samhällsfråga med stora framtida utmaningar. För internationellt utbyte mellan forskare och lärare sker alla konferenspresentationer på engelska.

Konferensen ECER innefattar idag 32 nätverk med olika fokus på utbildningsfrågor.

– Vår medverkan i år sker inom nätverket ”Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations”, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun.

Forskargruppen deltar med tre konferenspresentationer
Kristina Hansson, Piteå kommun/Umeå universitet och Ingela Bergmo Pruvolovic, Jönköpings universitet presenterar resultaten en avslutad forskningsstudie om styrning av läraryrket via karriärreformer och krav på akademisering under följande rubrik: Governance of teachers’ Professional Development and Learning within a new Career position. Datum och tid för presentation: 6 september, kl. 13.30–15.00.

Catarina Lundqvist och Stina Westerlund presenterar en pågående forskningsstudie under följande rubrik: School Leaders’ Enactment of Policy on Research-based Education – Dilemmas in Negotiating and Facilitating Policy in Practice. Datum och tid för presentation: 5 september, kl. 15.30–17.00.

Den tredje konferenspresentationen ges inom ramen för ett symposium. Ett symposium kan beskrivas som en tre-eller fyra-partskonferens med fokus på aktuella utbildningsfrågor i tre eller fyra länder.

– I januari i år formulerade vi för symposiet en ansökan till organisationen EERA för att lyfta fram perspektiv från olika länder på aktuella, liknande utbildningsreformer med satsningar på utveckling av lärares profession. För det tänkta symposiet vände vi oss till två forskare i England och Nederländerna, vilka tackade ja till att medverka, berättar Kristina Hansson.

Det föreslagna symposiet kom att beviljas några månader senare, efter en vetenskaplig bedömningsprocess av symposiet som helhet samt medverkande forskares sammanfattningar/abstract av kommande konferenspresentationer.

Symposium om lärares professionella utveckling
Symposiet arrangeras under rubriken Current Developments and Trends In Teachers’ Professional Development – policy and practices in England, Sweden and the Netherlands. Ordförande för symposiet är Inger Erixon Arreman. Symposiets tre forskningspresentationer sammanfattas och diskuteras av Gerald Letendre, Penn State, College of Education, USA.

Symposiet svenska bidrag, en kommande forskningsartikel, presenteras av Ulrika Bergmark och Per-Olof Erixon: Context Matters in Teachers’ Research: an Empowering Oscillation between Using Teacher Knowledge and Academic Knowledge. Datum och tid för symposiet: 6 september, kl. 09.00–10.30.

I studien analyseras 14 lärares uppsatser i syfte att undersöka hur undersöka hur de uppfattar, tolkar och värderar akademisk och professionell lärarkunskap i sin egen forskning. Resultaten visade att genom forskning (både teori och metod) kan de forskande lärarna förstå sin egen undervisningspraktik och också hitta vägar för utveckling. Lärares kontextuella kunskap kan således inte underskattas eftersom den ger möjlighet till en djupare förståelse för ett forskningsobjekt, i detta fall lärares egen praktik.

Övriga forskare som medverkar med presentationer i symposiet är Marco Snoek, Nederländerna och Amanda Ince, England.

– Vi ser fram emot ECER 2019, en forskningskonferens som kommer att bidra med nya och givande infallsvinklar på FoU-satsningarna i Piteå kommun, säger Kristina Hansson.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046