Beslutet om en förnyad Christinaskola närmar sig

En utökad och renoverad Christinaskola, en ny kulturflygel, en tryggare och effektivare trafikmiljö samt nya områden för bostadsbyggen. Det är kärnan i förslaget på utveckling av Christinaområdet som kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom idag. Det formella beslutet fattas av kommunstyrelsen 13 januari, därefter drar arbetet igång på allvar.

Det har varit en lång väg fram till det slutgiltiga förslaget som nu ska upp för beslut. Orsaken är en lång rad komplexa utmaningar som projektgruppen tagit sig an. Hur bygger vi ut skolan samtidigt som barnen går där? Hur ska vi kunna erbjuda bra alternativ för de verksamheter i fastigheten som måste flyttas? Hur ska vi skapa en trygg, attraktiv och sammanhållen skola från f-åk 9? Samtidigt går åren för skolfastigheten som är i dåligt skick och kräver åtgärder.

– Projektet startade redan 2016 sedan dess har en projektgrupp arbetat intensivt med frågan. Det känns därför jättebra att vi äntligen är framme vid ett konkret förslag som innebär en bra och långsiktig lösning som sätter barnens skolmiljö i främsta rummet. Den nya skolan beräknas vara klar 2023, berättar Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande.

Genom att samla både Christinaskolans och Norrmalmskolans verksamheter under samma tak frigörs mark för centrumnära bostadsbygge, vilket varit en grundförutsättning i uppdraget.

Förslaget innebär en nybyggnation på cirka 1 900 kvm och där området delas in i en skoldel, en idrotts- och mässarena samt en kulturflygel.

En ändamålsenlig och trygg skolmiljö i fokus

Skolan planeras för att rymma 900 elever – jämfört med cirka 770 idag – där infrastruktur, logistik och utformning på ett ekonomiskt hållbart sätt skapar en skola med en bra inne- och utemiljö. Nya lokaler byggs för låg- och mellanstadiet.

Befintlig lunchrestaurang och lokalen Hemlunda byggs om till skolmatsal med god måltidsmiljö med cirka 400 sittplatser. Lunchmatsalen planeras så att det finns möjlighet för avskildhet för de med speciella behov eller allergier.

För att skapa en trygg skolmiljö för barn i åldrarna 5-16 år har stort fokus legat på utemiljöer, entréer till skolan samt trafik och transporter till och från fastigheten.

– Idag backar lastbilar in på skolgården för att lämna gods. I förslaget ska all godstrafik till köket, skolan och Norrmalmia ske från baksidan av byggnaden. Det blir ett stort steg mot en säkrare skolmiljö, säger Jessica Nilsson, projektledare för Christinaprojektet.

Låg-, mellan- och särskolan har en tilltagen utemiljö och entréer från Nygatan och Kyrkbrogatan, medan entrén till högstadiet är från Noliagatan. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Olof Palmes väg är i dåligt skick och upplevs otrygg. Den ersätts med en säker övergång som komplement till de gång- och cykelvägar som finns och byggs.

Plats för kultur

I förslaget ska Christinasalens ursprungliga entré öppnas igen. Denna kulturmiljö bestående av entréhallen och tillhörande garderob och wc i källarplan rustas upp och anpassas så att lokalerna ska fungera för alla.

Befintligt kök rivs och matsal byggs om till en allaktivitetslokal för kultur med en scen. Här kommer den populära dansverksamheten att kunna bedrivas. I entrén finns möjlighet att placera ut bord och stolar där exempelvis fikaservering skulle kunna ske.

– Det känns väldigt bra att ge kulturen plats. Här kommer både befintliga verksamheter såsom teater och social dans att finnas, men vi ska också ge möjligheter för nya kulturella inslag som i sin tur ger piteborna nya upplevelser, säger Helena Stenberg.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046