​Förbättrad ekonomisk prognos för socialtjänsten i Piteå

En inbromsning av kostnadsökningarna har förbättrat den ekonomiska prognosen. Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -44,1 mkr. En förbättring av resultatet med 2,8 mkr från oktober månad. Prognosen för helåret är nu -50,1 mkr, nära det utfall som socialtjänsten redovisade under 2019.

Inom förvaltningens fokusområden barn och familj samt psykosocialt stöd till vuxna har kostnaderna minskat jämfört med föregående år. Det beror främst på färre antal placeringar inom institutionsvården för vuxna samt att psykiatriboenden och LSS-boendena har minskat sina kostnader avsevärt jämfört med föregående år.

– Det är positivt att vi ser en effekt på de områden där vi satt fokus och gläds framförallt att vi går mot att hejda en allvarlig trend av ökat underskott, vilket är väldigt positivt säger Sven-Gösta Pettersson, ordförande socialnämnden.

Inom äldreomsorgen är det en fortsatt kostnadsökning jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till verksamheten har medfört höga kostnader för inhyrd personal, en effekt som kvarstår året ut.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046