Årsmöte Piteå IF DFF

Välkommen till årsmöte för Piteå IF Damfotbollsförening den 23:e mars

kl 18:30 på Piteå Stadshotell.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för

     det senaste verksamhets/ räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

     verksamhets/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande

       verksamhets/räkenskapsår.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
       a) PIF Damfotbolls ordförande för en tid av 1 år.
       b) 2 ledamöter för en tid av 2 år.
       c) 1 ledamot för en tid av 1 år.
       d) 1 suppleant för en tid av 2 år.
       e) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av 1 år.
       f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska

           utses till ordförande.
       g) ombud till möten där Piteå IF Damfotboll har rätt att vara

            representerad genom ombud.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. (Inga

       beslutsärenden utan endast informationsärenden).
15. Mötet avslutas