Förbättrad ekonomisk prognos för socialtjänsten, utökat brandskydd och satsning på barn som anhöriga

På Socialnämndens sammanträde idag redovisades ett minskat ekonomiskt underskott för socialtjänsten. Aktuell prognos i år är minus 22,5 miljoner kronor. Under mötet beslutade nämnden att fördela om investeringsbudgeten för att täcka kostnader för brandskydd på Källbogården, Berggården och Österbo. Och ett nytt projekt, Anhörigstöd till barn, beviljades medel för 2022.

Socialtjänsten arbetar efter en ekonomisk handlingsplan för att minska budgetunderskottet och redovisar nu ytterligare en sjunkande prognos för i år.

-Det är otroligt glädjande att det går åt rätt håll även om prognosen är väldigt svåranalyserad så här i pandemitider. Vi vet att vi haft ökade kostnader på vissa ställen och minskade på andra. Men vår bedömning är att den ekonomiska handlingsplanen gett effekt, säger Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande i Piteå kommun.

Fler familjehem som jobbar direkt med socialtjänsten i Piteå kommun är ett område som påverkar den ekonomiska prognosen i positiv riktning.

-Vi har också anpassat våra användarlicenser för Office 365 utifrån behov och yrkesroll. Det har bidragit till minskade licenskostnader vilket också påverkar prognosen åt rätt håll, säger Fredrik Sjömark, socialchef.

Brandskydd, anhörigstöd till barn och kompetensutmaningen

Under Socialnämndens möte fördelades investeringsbudgeten om och tidigare budgeterade medel för att bygga carport till hemsjukvården kommer i stället att delfinansiera det utökade brandskyddet på Källbogården, Berggården och Österbo.

-Vi för en dialog med kommunstyrelsen om de medel som fattas för att täcka hela kostnaden. Parallellt arbetar vi med en annan lösning för carport i samarbete med PNF men exakt hur den blir är inte klar än, säger Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande.

Vidare beviljade nämnden medel på 400 000 kronor för att finansiera ett projekt inom kommunens anhörigstöd som fokuserar på barn som anhöriga. Syftet är att utveckla metoder för stöd och samverkan.

-Att förebygga psykisk ohälsa och social problematik hos barn och unga som växer upp i familjer där barn har en roll som omsorgsgivare är av största vikt. Vi är glada att nämnden beviljade medel för nästa år för att driva och utveckla det här arbetet, säger Fredrik Sjömark, socialchef.

Under Socialnämnden lyftes också behovet av personal som är stort för många verksamheter inom socialtjänsten.

– Vår största utmaning som socialtjänst är helt klart kompetensförsörjningen och det är en utmaning vi delar med hela landet. Vårt arbete med att satsa på fasta anställningar och samtidigt minska behovet av timvikarier har inte gett det resultat vi önskat hittills. Arbetet fortsätter med analys och strategier för möjliga vägar framåt, säger Sven-Gösta Pettersson.

Författare: Piteå kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Piteå kommun, Piteå