Luften i Uppsala blir bättre

Blå himmel en sommardag.

En ny rapport visar att Uppsala kommuns åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna på Kungsgatan har haft effekt. Luften har blivit bättre.

År 2016 överskreds inte normerna för stora partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Det visar den årliga rapporten. Årsmedelvärdena har sjunkit de senaste sex åren och närmar sig riktvärdena som är definierade i det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Det finns miljökvalitetsnormer som gäller både års- och dygnsmedelvärden för stora och små partiklar.Den största utmaningen är att klara normerna för dygnsmedelvärdena. Förra året klarades normerna för dygnsmedelvärdena likväl som årsmedelvärdena.

– För bara några år sedan hotades Uppsala av böter för den dåliga luften på Kungsgatan. Nu har kommunens åtgärder med ökad cykling, framkomlighet för kollektivtrafik, dubbdäcksförbud och sopning gett goda resultat. Jag är glad att Uppsalaborna nu kan andas friskare luft, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för trafik och miljö.

Majoriteten av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för luft är genomförda eller pågående. Under 2016 tog Uppsala kommun bland annat fram en handlingsplan för ökad cykling och ett åtgärdsprogram antogs för att bli Sveriges bästa cykelstad år 2018. Dubbdäcksförbudet på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan kvarstår och arbetet för en förbättrad vägrenhållning fortsätter i enlighet med programmet.

Allmänheten kan ta del av kommunens mätningar av luftkvaliteten på uppsala.se: www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/luftkvalitet-i-uppsala/

För mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Hannes Vidmark, avdelningschef ekologisk hållbarhet
Telefon: 072-581 95 96
E-post: hannes.vidmark@uppsala.se

Källa: Uppsala kommun