Samverkan för tillgängliga och fungerande antibiotika fortsätter

Den nya samverkansplattformen PLATINEA, som ska hjälpa till att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika, har fått stöd från forskningsfinansiären Vinnova för att fortsätta sitt arbete. Nu kommer flera olika arbetsgrupper att kunna påbörja bland annat kartläggning av leveranskedjor för antibiotika och nya studier för anpassning av antibiotikadosering.

Eftersom allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika behöver sjukvården tillgång till många olika sorter. Men vissa antibiotika är inte längre lönsamma för läkemedelsbolag att producera och leverera till Sverige. I samverkansplattformen PLATINEA ingår 15 aktörer från myndigheter, vård, akademi och industri. Det gemensamma målet är att se till att de antibiotika som finns i dag används på bästa sätt och att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige.

– Vinnovas finansiering är väsentligt för att skapa en struktur och processer som övervinner barriärerna till samverkan som annars finns mellan akademi, myndigheter, industri och vård. Denna finansiering tillåter även PLATINEA att genomföra konkreta aktiviteter som levererar värdefulla resultat till svenska sjukvården såsom ny medicinsk evidens om hur antibiotika ska användas, nya metoder för att bevara deras värde genom rationell användning, samt nya rutiner och ekonomiska modeller för ökad tillgänglighet, säger PLATINEA:s projektledare Enrico Baraldi, Uppsala universitet.

Förutom en central koordineringsfunktion, består PLATINEA av fyra projekt som nu kan börja arbeta. En grupp kommer att identifiera för vilka antibiotika bristsituationer riskerar att uppstå samt processer för att hantera detta. De kommer också att skapa en prioriteringslista över de antibiotika som behöver nya studier för att kunna användas bättre.

En annan grupp kommer att utföra optimeringsprojekt för dosering i form av prekliniska och  kliniska studier för att optimera och anpassa antibiotikadoseringar. Ett tredje team kommer att utvärdera och testa nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning, som antibiotikaronder, nya diagnostikrutiner och digitala hjälpmedel, på sjukhus generellt och på barnkliniker specifikt. En sista grupp kommer att kartlägga leveranskedjor för antibiotika med tillgänglighetsrisk och att föreslå åtgärder för att förstärka dessa leveranskedjor och skapa ekonomiska incitament för att behålla nödvändiga antibiotika på den svenska marknaden på ett hållbart sätt.

Den 18 december 2018 hålls PLATINEA:s kick-off i Stockholm.

De 15 parter som ingår i PLATINEA är: Folkhälsomyndigheten, sjukvårdsaktörerna Uppsala Akademiska Sjukhuset, Strama (Nationellt programråd mot antibiotikaresistens), Skånes Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, akademi och forskningsinstituten Uppsala universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och RISE (Research Institutes of Sweden), företagen Mylan, MSD och Recipharm, samt Läkemedelsindustriförening (LIF med personal från Pfizer), och Apotekarsocieteten (med personal från Region Kronoberg och Region Östergötland).