Spårväg och klimatvecka på kommunstyrelsens möte

Kort introduktion till detta urval av kommunstyrelsens ärenden:

Projektdirektiv för Uppsala spårväg

Syftet med projektet Uppsala spårväg är att ta fram underlag för att 2021 kunna ta beslut om genomförande av spårväg (infrastruktur, fordon och trafikering) i Uppsala. Beslutet innebär att kommunen tar ställning till om projektet ska fortsätta eller avbrytas, och hur projektet i så fall ska gå vidare.
Projektdirektivet gäller perioden 2018–2021, som är planeringsfasen av projektet.

Förslag till beslut är att godkänna projektdirektiv för Uppsala spårväg.

Bostadsförsörjningsplaner samt lokalförsörjningsplaner från och med 2019

Ärendet gäller planering av lokaler och anläggningar för verksamheter i kommunal regi, utifrån nämndernas behov. 
Planerna beskriver hur lokalbeståndet ser ut idag och vilka åtgärder som pågår för att möta behoven. I ärendet ingår också olika uppdrag för att utreda kommande behov och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle bli av de åtgärderna. 

Planerna uppdateras löpande utifrån vad som är gjort och vilka nya förutsättningar som råder. 

Förslag till beslut är att tillstyrka de lokalförsörjningsplaner och de strategiska bostads- och lokalförsörjningsplaner som redovisas i ärendet. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fullfölja planerna, ha dialog med fastighetsägare för att omvandla andrahandskontrakt till förstahandskontrakt och att utreda den framtida hanteringen av hyreskontrakt.
I ärendet föreslås också en ändring av ägardirektivet till Uppsalahem, som innebär att andelen lägenheter som bolaget erbjuder kommunen ska ändras från ”minst sju procent” till ”mellan sju och femton procent”. Procentsatsen för 2019 föreslås bli 14 procent.

Uppsala klimatvecka 2019–2021

Uppsala fick 2018 WWF:s utmärkelser som årets klimatstad, först nationellt och sedan globalt. Utmärkelsen har rönt stor uppmärksamhet. WWF anordnar årligen Earth hour, då deltagande organisationer och privatpersoner uppmanas att under en timme släcka ner all belysning. Under 2018 deltog 188 länder i manifestationen och nästan 18 000 större byggnader släcktes världen över. I Sverige uppmärksammade 258 av landets 290 kommuner Earth Hour.

Under klimatveckan 2019 kommer det att vara fokus på det globala klimatpriset. Syftet med det är att marknadsföra Uppsala kommun, ingjuta stolthet hos Uppsalas företag, organisationer och invånare. En ambition är att genomföra konferenser med nationell och internationell prägel.

Efter klimatveckan 2021 ska kommunledningskontoret utvärdera arbetet och ta fram ett förslag på fortsättning. Utvärderingen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2021.

Förslag till beslut är att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka, och  att senast i september 2021 återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering av klimatveckan.

Läs alla handlingar till mötet

För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se